Pensjon og forsikring

Dette er en sammenstilling og kort beskrivelse av etablerte ordninger som dekker forhold omkring pensjon og forsikring. De forskjellige selskapene har forskjellige ordninger, og man må derfor se i de aktuelle overenskomstene. Internettsidene til Statens Pensjonskasse gir utfyllende informasjon om ytelsene derfra.

Gruppelivsforsikring

NSB AS, CargoNet AS og Ofotbanen AS har gruppelivsforsikring som innebærer at når en arbeidstaker dør så utbetales de etterlatte et engangsbeløp. For NSB og CargoNet sin del fastsettes beløpet med bakgrunn i Folketrygdens grunnbeløp etter en skala fra 10G til 5 G avhengig av arbeidstakerens alder.
Se i den aktuelle overenskomsten.

Yrkesskadeforsikring

Alle virksomheter har yrkesskadeforsikring.
Se i den aktuelle overenskomsten.

Kompensasjon for tap av sikkerhetstjeneste

Til lokomotivførere som uforskyldt mister sikkerhetstjenesten av helsemessige årsaker kan det etter bestemte regler utbetales erstatning. Avtalene om dette er noe ulike for de forskjellige virksomhetene. Fra NSB og CargoNet utbetales et engangsbeløp etter en glidende skala fra 9G under 50 år til 1½G ved fylte 61 år.
Se i den aktuelle overenskomsten.

Differansepensjon

Det eksisterer en ordning i SPK som er knyttet opp til uførepensjonen og som i hovedsak er ment å dekke nedgang i lønn mellom opprinnelig og eventuell ny stilling for en som på grunn av sykdom må settes til arbeide som ikke innehar sikkerhetstjeneste. Dette spørsmålet er tatt opp med SPK og vi har fått bekreftet følgende: «Det stemmer at det finnes en ordning i SPK som dekker nedgang i lønn ved sykdom/skade. Denne uførhetskompensasjonsordningen tilsier at man står i samme stillingsprosent før og etter sykdommen/skaden, men enten reduserer arbeidsinntekten eller går over til lavere lønnet stilling. Det må på lik linje med vanlige uførepensjoner, søkes via egenerklæring og legeerklæring, samt at arbeidsgiver må sende inn et pensjonsmeldingsskjema til SPK. Arbeidsinntekten i forhold til ordningen over gjelder den inntekt som er pensjonsgivende i SPK, det vil si hovedlønn + faste/variable pensjonsgivende inntekt knyttet til stillingen Hvis søknaden innvilges beregnes en uføregrad basert på pensjonsgrunnlag før og etter nedgangen i lønn. I praksis betyr dette at 66 % av nedgangen dekkes inn via kompensasjonsordningen i SPK. Alle søknader går gjennom individuell saksbehandling, men sakene skulle være kurante dersom det påvises at dårlig helse er grunnlaget for nedgangen i lønn. Men, det gjøres altså vedtak for hver enkelt sak.»

Norsk Lokomotivmannsforbunds medlemsforsikring

Forbundet er tilknyttet en kollektiv gruppelivsforsikring med Jernbanepersonalets Bank og Forsikring og gjelder for alle medlemmer som har valgt å være med i denne. Dette er en livsforsikring som i tillegg omfatter både uførekapital og ulykke. Nærmere opplysninger om forsikringen får du ved å kontakte JBF på tlf. 815 59 115 eller ved å gå inn på Jernbanepersonalets Bank og Forsikrings hjemmeside.

Pensjoner

De forskjellige virksomhetene har ulike pensjonsordninger.
Se i den aktuelle overenskomsten.

Statens Pensjonskasse (SPK) www.spk.no

Alderspensjon

De fleste medlemmer i Statens Pensjonskasse har rett til alderspensjon fra SPK i tillegg til alderspensjon fra folketrygden.SPK har et garantert pensjonsnivå som sikrer medlemmer med full opptjeningstid en samlet pensjon fra oss og fra folketrygden på minimum 66 % av sluttlønn.
Full opptjeningstid er 30 år. Dersom opptjeningstiden er lavere, reduseres pensjonen.

Beregning av pensjon

Fra tid til annen dukker det opp spørsmål om hvordan pensjonen for de som går av med vanlig alderspensjon blir beregnet. Dette er selvfølgelig forståelig siden en forholdsmessig stor del av en lokomotivførers lønn består av faste og variable tillegg. Pensjonsfastsettingen blir foretatt av Statens Pensjonskasse på bakgrunn av de opplysninger (data) som blir innrapportert fra arbeidsgiver.
Dette blir gjort på følgende måte:
Etter at vedkommende lokomotivfører har søkt om å gå av med alderspensjon får SPK oversendt vedkommendes pensjonsgrunnlag som består av grunnlønn og faste tilegg på dette tidspunkt, samt variable tillegg utbetalt året før (begrenset oppad til kr. 56.800,-). Ut i fra disse opplysningene foretar SPK beregning av pensjonens størrelse. I etterkant (ca. 2 mnd. etter faktisk pensjoneringsdato) vil arbeidsgiver foreta en ny innrapportering til SPK som inneholder faktisk grunnlønn og faste tillegg samt variable tillegg for inneværende år på sluttidspunktet. SPK foretar så en beregning på dette nye grunnlaget i forhold til første beregning tillagt G-regulering og vil dersom det er vesentlig særlig avvik i positiv betydning etterregulere pensjonen.

AFP

Når det gjelder beregning i forhold til AFP svarer SPK slik:
I saker som går på uttak av særalderspensjon via 85 års regelen (fra 62 år) anbefaler vi som regel at de søker både alderspensjon og AFP. Grunnen til dette er at man KAN komme bedre ut ytelsesmessig fra AFP ordningen. Hvordan dette kan skje: Alderspensjon fra 62 år utbetales kun via SPK ordningen og beregnes som pensjonsgrunnlag (sluttlønn + tillegg i 100 % stilling) * snitt deltidsprosent * tjenestetid/30. AFP fra 62 beregnes som den alderspensjon man ville fått fra folketrygden dersom man står til 67 år + AFP tillegg 20 400 kroner. Personer med mindre enn f. eks 25 års medlemskap får avkortet sin Alderspensjon, noe som kan resultere i at AFP gir en høyere ytelse. I tillegg kan det være opptjent inntekt i folketrygden som ikke er pensjonsgivende i SPK, som kan gi en bedre beregning i AFP enn i alderspensjonen.. Dette er med andre ord basert på den enkeltes opptjening i yrkeslivet og i SPK medlemskapet. Det skal også samtidig sies at reglene for inntekt ved siden av pensjonen er svært forskjellig i hhv alder og AFP. AFP er begrenset opp til 15 000 kroner, mens man kan ha inntekt ved siden av ved alderspensjon uten begrensning dersom dette stammer fra privat sektor eller pensjonistavlønning ved arbeid i staten.

Uførepensjon

Hvis du må redusere stillingsstørrelsen på grunn av sykdom eller skade, kan man ha rett til uførepensjon fra Statens Pensjonskasse. Det kan innvilges hel eller delvis uførepensjon.

Uførepensjon utbetales vanligvis når man har vært sykmeldt i ett år. Det er ikke et krav om varig uførhet. SPK kan innvilge fast eller midlertidig uførepensjon.

Pensjonsgrunnlaget beregnes ut i fra lønnen og stillingsstørrelsen du har når du blir ufør. Full opptjeningstid er 30 år. Hvis opptjeningstiden er lavere, avkortes pensjonen forholdsmessig.

Full uførepensjon utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Pensjonen reduseres forholdsmessig hvis du har delvis uførepensjon.

Hvis du har 50 prosent uførepensjon eller mer fra SPK, kreves at man også søker om ytelser fra folketrygden.

Alle ytelser fra folketrygden skal samordnes med pensjonen fra SPK. Samordning betyr at SPK reduserer pensjonen fra oss med det som utbetales fra folketrygden.

Du vil kunne ha rett til uførepensjon også dersom du pga. sykdom får redusert din arbeidsinntekt ved å gå over til en lavere lønnet stilling. Uførepensjonen vil da langt på vei kompensere for inntektsbortfallet. På denne måten har du mulighet til å fortsette i full jobb, men ha et arbeids- og ansvarsområde som er bedre tilpasset din helsemessige situasjon. [Se: Differansepensjon]

Ektefellepensjon

Hvis et av våre medlemmer dør, kan gjenlevende ektefelle ha rett til ektefellepensjon fra Statens Pensjonskasse.

Barnepensjon

Hvis et av våre medlemmer dør, har medlemmets barn rett til barnepensjon fra Statens Pensjonskasse. Barnepensjon utbetales til barnet fyller 20 år.

Advokatforsikring (HELP forsikring)

Fra 2. april 2013 har medlemmer i Norsk Lokomotivmannsforbund fri tilgang til advokat gjennom medlemsfordelen advokatforsikring . Medlemsfordelen gir medlemmer nærmest ubegrenset advokathjelp innen de fleste områdene man kan støte på i livet.

Advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen:

  • Kjøpsrett
  • Familierett
  • Identitetstyveri
  • Arverett
  • Førerkortbeslag ved privat kjøring
  • Fast eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig)

15 timer rådgivning fra advokat per år. Dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet. Dette omfatter både egne og eventuelt idømte saksomkostninger. Tilgang til alle skjema og dokumenter du måtte ha behov for. Våre advokater hjelper deg å sette dem opp. Som medlem betaler du ingen egenandel.

På Min side kan du følge saken din og opprette avtaler og dokumenter digitalt, som for eksempel samboeravtale, kjøpsavtale og testament.  Logg deg inn med din bankID.