Solvik Olsen vil ta NSBs pensjonsregning

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NSB tilbys 1,4 milliarder og Mantena tilbys 522 millioner for å kvitte seg med pensjonsryggsekken i Statens pensjonskasse, samt sikre eldre arbeidstakere kompensasjonsordninger ved overgang til en ny pensjonsordning. Bevilgningene foreslås i revidert statsbudsjett som skal vedtas i juni.

Under fjorårets lønnsoppgjør sendte LO-Stat og Spekter et brev til Samferdselsdepartementet (SD) på vegne av NLF, NJF og NSB. Henvendelsen gjaldt å få en avklaring på den finansielle situasjonen ved en eventuell overgang til en ny pensjonsordning i NSB.

Brevet beskriver at NSB og fagforeningene har forhandlet med sikte på å komme til en enighet om en ny pensjonsordning på bakgrunn av jernbanereformen og en ventet konkurranseutsetting av persontrafikken. Partene har en felles erkjennelse om at pensjonsspørsmålet må løses for å gi NSB rammebetingelser som sikrer at selskapet kan delta i en konkurranse på lik linje med nye private aktører.

Brevet beskriver videre det ikke mulig å komme videre i forhandlingene uten at de finansielle rammebetingelsene avklares. Det gjelder både NSBs reguleringsansvar oppsatte rettigheter og eksisterende pensjoner, samt kompensasjonsordninger for de ansatte ved overgang til ny ordning. NSB har ansvar for historiske pensjonsforpliktelser siden tiden før selskapet ble delt inn i NSB og Jernbaneverket.

Partene ba om en avklaring før 30. August 2016 slik at forhandlingene kunne sluttføres under hovedoppgjøret i 2016.

Denne avklaringen kom som kjent ikke og NSB trakk sitt tilbud om ny pensjonsordning. Pensjonsspørsmålet ble dermed utsatt. Først nå har svaret fra Samferdselsdepartementet kommet. Pensjonsforhandlingene i 2016 gjaldt hele NSB-konsernet, inkludert Mantena. Nå er Mantena og flere andre selskaper skilt ut fra NSB.

Svar fra Samferdselsdepartementet

I svarbrevet skriver SD at:

Spørsmålet om støtte til å innfri reguleringsforpliktelser og overgangsordninger for eldre ansatte har vært vurdert opp mot statsstøttereglene. Regjeringen anser tiltakene for å være del av en etablert støtteordning der staten kjøper ulønnsomme persontogtjenester for å oppfylle definerte transportbehov ut fra de overordnede transportmålene. Utbetalinger som kan knyttes til denne støtteordningen er derfor ikke underlagt krav til notifisering til ESA.

For å legge til rette for at NSB AS og Mantena AS kan konkurrere på like vilkår når henholdsvis persontogtransporten og togvedlikeholdet konkurranseutsettes, er Samferdselsdepartementet innstilt på å gi støtte til å innfri reguleringsforpliktelsene gjennom et engangsoppgjør ved utmelding fra Statens pensjonskasse, innenfor en ramme på 464 mill. kroner for NSB AS og 202 mill. kroner for Mantena AS.

Av hensyn til statsstøtteregelverket kan ikke støtten omfatte de delene av NSB-konsernet som er konkurranseutsatt før oppstart av første trafikkpakke (slik som NSB Gjøvikbanen AS og CargoNet AS), og skal avgrenses til det som ikke blir dekket av avsetninger til pensjon i selskapenes regnskaper. Fastsettelse av endelig beløp og utbetaling vil først kunne skje etter at utmelding er avklart og har skjedd.

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen vil ta deler av NSBs pensjonsregning. Foto: Ilja C. Hendel/FRP

Kompensasjonsordninger

Om kompensasjonsordninger skriver SD at de:

Ved en utmeldelse av selskapene fra Statens pensjonskasse, er innstilt på at selskapene bør gis støtte til en overgangsordning for eldre arbeidstakere i NSB AS og Mantena AS. Støtten har en ramme på 950 millioner kroner for NSB AS og 320 millioner kroner for Mantena AS.

En forutsetning for tilskuddet er at en overgangsordning også må skjerme eldre arbeidstakere ved en eventuell virksomhetsoverdragelse og at den må utformes slik at den ikke reiser statsstøtterettslige problemer. Det vil blant annet bli forutsatt at selskapene betaler ordinær pensjonskostnad for de aktuelle ansatte, og at staten bare dekker merkostnadene ved en overgangsordning.

Det vil også være en fordel at midlene utbetales direkte fra staten til pensjonsordningen, og at de ikke går via selskapene, selv om selskapene bestemmer innretningen av ordningen.

For NSB AS kan det eventuelt være ønskelig å tilby ansatte som er 55 år eller eldre på tidspunkt for utmeldelse fra SPK å videreføre medlemskapet i SPK gjennom en lukket pensjonsordning.

Dersom selskapet ønsker en slik ordning bortfaller behovet for støtte til overgangsordning og støtten til innfrielse av reguleringsforpliktelsen reduseres forholdsmessig. Merkostnaden for disse ansatte vil da bli dekket gjennom statens kjøp av persontogtjenester.

Ved en slik løsning, må også staten sørge for at en lukket ordning også vil gjelde for de eldste arbeidstakerne som blir virksomhetsoverdratt.

Hva skjer nå?

Om og hvordan disse pengene eventuelt skal brukes er et forhandlingsspørsmål. NLF kommer til å ha dialog med NSB framover. Partene har ikke forhandlet om pensjon siden i fjor sommer og det foreligger ikke noen avtale om en ny pensjonsordning. NLF har vært innstilt på å avvente pensjonsspørsmålet til hovedoppgjøret i 2018, og har gjort vedtak om at en eventuell ny pensjonsordning skal opp til uravstemming.

Summene som angis i revidert statsbudsjett er nøkterne men gjenkjennelige. De samsvarer noenlunde med hva man kunne forvente.

I 2015 ble det estimert at kompensasjonsordninger for NSB AS ville koste i underkant av 1,2 milliarder. Kompensasjonsordningene inkluderer både privat AFP og tilleggskompensasjon for de som vil tape ytterligere utover det. Det er ingen hemmelighet at det var omfang og størrelse på kompensasjonsordningene det var strid om i forhandlingene i 2016.

Pensjonsryggsekken i NSB AS hadde i SPK i 2015 var på omtrent 1,4 milliarder. Trekker man fra det som selskapet har avsatt i balansen kommer man fram til omtrent samme beløp som SD foreslår i revidert statsbudsjett. Tall for Mantena kjenner vi ikke til i detalj.

Vil ikke løse pensjonsproblemet

Pensjonsutfordringene på jernbanen vil ikke bli løst som en følge av disse bevilgningene. De foreslåtte summene vil kun dekke deler av NSB og Mantenas pensjonsryggsekk i SPK og kompensasjonsordninger for eldre arbeidstakere over 55 år. Det gis ingen føringer om pensjonsnivå i nye togselskaper, kompensasjon for særalder for yngre arbeidstakere, seniorordninger og lignende

Hele svarbrevet kan leses på Samferdselsdepartementets hjemmeside: https://www.regjeringen.no/contentassets/d3bb44b320664aeea7b7fc4f24907f67/brev_finasielle_rammer.pdf

Dialog med Grenland Rail

NLF har i en periode hatt dialog med ledelsen i Grenland Rail om opprettelse av overenskomst i selskapet.

Så langt har dialogen ikke endt opp i konkrete resultater i form av overenskomst i selskapet. Det har nylig vært møte mellom Grenland Rails ledelse og forbundet. Nytt møte er avtalt etter sommerferien.