Økt pensjonsgrunnlag i SPK

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF har i mange år arbeidet for å øke pensjonsgrunnlaget for våre medlemmer i Statens pensjonskasse (SPK). «Taket» på hvor stor andel av de variable lønnstilleggene som er pensjonsgivende ble økt fra 56.800 til 66.000 kroner i lønnsoppgjøret mellom Staten og LO-Stat i 2018. Det betyr at pensjonsgrunnlaget øker med 9200 kroner.

NLF mente at ansatte i NSB automatisk hadde krav på denne økningen. Det mente ikke NSB, som valgte å reservere seg mot en økning av taket. Noe de også fikk medhold fra jurister i SPK at de hadde anledning til å gjøre.

NSB har i alle år motsatt seg å øke «taket» begrunnet med de ikke har fullmakt til endre det fordi taket fastsettes av partene i statsoppgjøret, og at de er pliktige til å følge SPKs grenser for størrelsen «taket» på pensjonsgivende variable tillegg. Men da «taket» faktisk ble økt i statsoppgjøret, motsatte de seg det også?

Siden alle Født etter 1963 skulle meldes ut av SPK 31. desember 2018, hastet det veldig å få på plass en løsning for å sikre at våre medlemmer født etter 1963 skulle få med seg et høyere pensjonsgrunnlag i de såkalte «oppsatte rettene» i SPK.
Oppsatte rett er den tjenestepensjonen den enkelte allerede har opptjent i SPK, og som skal utbetales derfra når dere går av med pensjon. Siden SPK er en bruttopensjon er det størrelsen på pensjonsgrunnlaget det året man slutter i ordningen som er avgjørende for størrelsen på den oppsatte retten. Det var derfor svært viktig å få dette på plass innen utløpet av 2018, ellers ville denne økningen i pensjonsgrunnlag vært tapt for alltid for alle NSB-ansatte født etter 1963.

Pensjonsgrunnlaget vil nå øke med 9200 kroner for alle årskull. Hvor mye årlig pensjon øker for den enkelte vil variere med opptjeningstid og stillingsprosent. Den vil øke med inntil 6072 årlig (dagens kroneverdi) for de som står i lukket ordning og har full opptjening. Økningen vil være mindre for de med lavere opptjeningstid og som får en oppsatt rett. Tjenestepensjonen fra SPK er livsvarig.

Det har ikke uventet kommet reaksjoner på at vi må betale for denne løsningen med å forskyve virkningsdato i mellomoppgjøret i 2019. Noe som betyr at lønnsøkningen fra 2019 ikke vil bli gjort gjeldende før 1. desember 2019. Verdien på det økte pensjonsgrunnlaget for lokomotivførere og konduktører i NSB er beregnet til omtrent 60 millioner kroner. Størrelsen på vår kostnad vet vi ikke før mellomoppgjøret er ferdig forhandlet, men den vil være lavere enn det vi har oppnådd i økt tjenestepensjon. Dessuten er forhandlinger alltid en dynamisk prosess hvor mye kan skje.


Begreper

Taket i SPK:
Øvre grense («tak») på hvor stor andel av de variable lønnstilleggene som er pensjonsgivende i Statens pensjonskasse (SPK). Denne grensen har i mange år vært på 56800 kroner. I lønnsoppgjøret mellom Staten og LO-Stat i 2018 ble dette taket hevet til 66000 kroner.

Pensjonsgrunnlag:
Den andel av lønna som det opptjenes tjenestepensjon av. I SPK er dette fastlønn, faste tillegg og 66000 av variable tillegg.

Bruttopensjon:
Sluttlønnsprinsippet. pensjonen settes i utgangspunktet til 66 prosent av sluttlønn, korrigert for opptjeningstid og stillingsprosent. Full opptjening er 30 år i 100 prosent stilling.

Oppsatt rett:
Den tjenestepensjonen den enkelte har opptjent i SPK i løpet av medlemsperioden. Denne vil utbetales fra SPK som en livsvarig ytelse. Oppsatt rett er 66 prosent av sluttlønna når man går ut av SPK, korrigert for opptjeningstid og stillingsprosent. Full opptjening er 40 år i 100 prosent stilling. Lavere opptjeningstid og stillingsprosent vil reduserer den oppsatte retten.