Virksomhetsoverdragelse av Spordrift til Bane NOR

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

I forbindelse med virksomhetsoverdragelse av ansatte fra Spordrift til Bane NOR SF fra 1. desember 2023 er det gjennomført forhandlinger mellom Norsk Lokomotivførerforbund (NLF) og Bane NOR om tariffmessige forhold. Resultatet av forhandlingene er blant annet:

  • Personalbillettordningen. Partene er enige om at alle ansatte som virksomhetsoverføres fra Spordrift til Bane NOR skal være omfattet av personalbillettordningen i Bane NOR fra 1. desember 2023
  • Refusjon av utgifter ved tjenestereise. Reforhandling av særavtale gjeldende fra 1. desember 2023 hvor diett for reiser under 12 timer blir avviklet og blir kompensert for lokomotivførere i Transport med kr. 4100,-. Reiser ved bruk av egen bil økes godtgjørelsen fra kr. 3,50 til 4,10 pr. kilometer
  • Lønnsregulering. Det gis et lønnstillegg for medlemmer som var ansatt i Drift og vedlikeholds divisjonenes regioner før 27. april 2021 et lønnstillegg på kr. 15 000 med virkning fra 1. desember 2023. Lønnsjusteringer ses i sammenheng med det kommende tariffoppgjøret i 2024 og er en forskuttering av tariffoppgjøret 2024
  • Ekstra nattillegg. Med virkning fra 1. desember 2023 vil ekstra nattillegg på kroner 75,- pr time som kommer i tillegg til nattillegget på 45 % av ordinær timelønn, gjøres gjeldende for alle ansatte i lønnstabellens stillingskategorier i divisjonens regioner (gamle Spordrift). Samtidig vil den individuelt avtalte kompensasjonen for bortfall av beregnet tid, jfr. protokoll mellom LO Stat og Spekter av 27. april 2021 bli avviklet.
  • Arbeidstid. Partene er enige om arbeidstidsordning lik det var i gamle Spordrift for Drift og vedlikeholds divisjonens regioner i Bane NOR gjeldende fra 1. desember 2023. Nå i et eget vedlegg til protokollen.
  • Utvalgsarbeid. Partene er enige om å gjennomføre utvalgsarbeid om lønnssystem for førere i henhold til Riksmeglerens møtebok i sak 2022-056 mellom LO Stat og Spekter (lønnsoppgjøret i Spordrift 2022)

For spørsmål, ta kontakt med NLF ved:

Eirik Larsson, larsson@lokmann.no

Rolf Ringdal, ringdal@lokmann.no