Pressemelding: Konkurranse vil gi dyrere jernbane

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

solvik-olsen_togrøver_917x755

Regjeringen har varslet konkurranseutsetting på halvparten av de norske jernbanestrekningene. Det vil bli lagt ut to trafikkpakker. En i sør og en i nordlige deler av landet. Dette er en konkurranse som vil foregå på Samferdselsministerens skrivebord om eneretter til å trafikkere norske jernbanestrekninger, og en tilrettelegging for massiv overføring av statens penger til utenlandske togselskaper.

-Norsk Lokomotivmannsforbund er bekymret for jernbaneansattes arbeidsvilkår. Erfaringer fra Sverige og Storbritannia viser at det eneste det i realiteten konkurreres om er ansattes lønns- og arbeidsvilkår, pensjoner og renholdstjenester. Dette er ikke noe som kommer kundene til gode, sier Rolf Jørgensen, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

-Vi advarer mot at sikkerhet og opplæring av jernbanepersonale vil bli gjort til en innsatsfaktor i konkurransen, slik vi nylig har sett skrekkeksempler på i godtogselskapet Cargolink, fortsetter han.

Dette vil være en konkurranse om eneretter til å trafikkere norske jernbanestrekninger, og en konkurranse som vil foregå på Samferdselsminister Solvik Olsens skrivebord.

-Dette er en konkurranse om sporet. Selskap som vinner anbud utestenger automatisk andre. Folk vil ikke få frihet til å velge, sier Jørgensen

Feil medisin

Problemet som skal løses på jernbanen er at 10 prosent av togene er forsinket. 80 prosent av disse forsinkelsene skyldes feil på spor, signaler og elektriske anlegg. Dette er forhold togselskapene ikke har innflytelse på.

-Konkurranse om persontrafikken vil ikke løse disse problemene, like lite som konkurranse i godstrafikken har bidratt til å få mere gods fra vei til bane. Det stikk motsatte har skjedd, sier Rolf Jørgensen.

Regjeringen mener at konkurranse vil gi togselskapene insentiver til å skjerpe seg. Det de skal skjerpe seg mot er utslitt infrastruktur, enkeltspor og gamle utrangerte tog.

-Det sier seg selv at dette er meningsløst. Hvis infrastrukturen hadde vært i orden ville de aller fleste tog vil gått i rute, mener Jørgensen.

Dyrere jernbane

Persontrafikken på jernbanen finansieres ved offentlige kjøp for mer enn 3 milliarder kroner av våre felles skattekroner. NSB persontog gikk i 2015 med et overskudd på mer enn 700 millioner kroner. Dette er penger som i dag kan gå tilbake til staten som utbytte, og som kan brukes til jernbaneformål.

Det er disse 3 milliardene og dette utbyttet det skal konkurreres om. Ikke togkunder!

Konkurranseutsetting vil ikke løse problemene på jernbanen. Den vil først og fremst legge til rette for massiv overføring av statens penger til utenlandske togselskaper

NLF er sterkt kritisk til regjeringens hastverksarbeid når det gjelder jernbanereformen. Regjeringen har ikke satt av nok tid til å utrede de praktiske og økonomiske konsekvensene av konkurranseutsetting.

-Vi frykter at hastverksarbeid vil rasere det som fungerer godt på norsk jernbane. Til tross for elendige rammevilkår, fungerer dagens persontrafikk veldig godt, mener Jørgensen.

NSB har de senere årene gjort en utmerket jobb og kan vise til oppsiktsvekkende gode resultater både når det gjelder trafikkvekst og overskudd.

NLF er også sterkt kritiske til at NSB skal fratas sine tog, mens konkurrenten Flytoget skal få beholde sine. Det naturlige ville vært å gi begge selskaper like vilkår, og la også NSB beholde sine tog.

NLF er også bekymret for at dagens landsdekkende billettsystem vil bli ofret på konkurransens alter.

 

For mer informasjon kontakt:

Forbundsleder Rolf Jørgensen : 91679998

Forbundssekretær Grethe Thorsen: 90676182