Regjeringen mener det unødvendig å lovfeste kjøre- og hviletider på jernbanen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

 

NLF Logo– Vi ser med stor bekymring på at samferdselsdepartementet avfeier å legge kjøre- og hviletider inn i jernbaneloven, sier Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF).

 Departementet mener en egen regulering av kjøre- og hviletider i jernbanesektoren er unødvendig, ifølge Stortingsproposisjon 143 L. Begrunnelsen er at rutene til togene er forhåndsbestemt, og at dette ivaretar kontrollen av arbeidstiden til lokomotivførerne.

– Kun togene er bundet til rutene, mens lokomotivførerne bytter tog opptil flere ganger i løpet av en arbeidsdag. Rutene tar heller ikke hensyn til stans, forsinkelser eller endringer i rutene underveis, poengterer Rolf Ringdal.

Muligheten for at en lokfører jobber for flere arbeidsgivere er heller ikke tatt med i vurderingen.

–  Noe som tidligere var et kjent problem i tungtransporten på vei, sier Rolf Ringdal.

Hvis selskaper ikke har tariffavtale, eller at den enkelte ansatte ikke er omfattet, er det arbeidsmiljølovens bestemmelser som gjelder. Det vil si at arbeidsgivere kan avtale direkte med lokførere at de skal jobbe 10 timer om dagen, 50 timer i løpet av 7 dager.

 

Loven skal tilpasses jernbanereformen

Proposisjon 143 L omhandler forslag til endringer i jernbaneloven for tilpassing til regjeringens vedtatte jernbanereform, og er oversendt transportkomiteen på Stortinget.

NLF har fremlagt forslag om implementering av kjøre- og hviletider for lokomotivførere i jernbaneloven. I dag reguleres dette utelukkende av tariffavtalene mellom NLF og det enkelte jernbaneselskap.

– Vi stiller oss noe undrende til at departement mener selskapene og den enkelte ansatte er garantist for å ivareta sikkerheten i jernbanesektoren, og ikke lovverket eller tilsynsmyndigheten, sier Rolf Ringdal.

Hvis man bryter en tariffbestemmelse, er det ikke tilsynsmyndighetene man blir stilt til ansvar for, men ansattes og arbeidsgivers organisasjoner, og i siste instans rettsvesenet.

 

Kontaktinfo:

Rolf Ringdal, Leder Norsk Lokomotivmannsforbund
Telefon: 91679998
E-post: ringdal@lokmann.no

 

Bakgrunn:

Norsk Lokomotivmannsforbund har spilt inn endringsforslag som peker på flere svakheter og mangler i dagens jernbanelov. Blant annet at det på jernbanen i dag ikke eksisterer kjøre- og hviletider. I andre bransjer, eksempelvis tungtransport på vei, sjøfart og luftfart, er lovreguleringen en etablert selvfølge. I dagens jernbane er dette utelukkende ivaretatt i tariffavtalene mellom Norsk Lokomotivmannsforbund og de enkelte togselskapene.

Samferdselsdepartementet har avvist Norsk Lokomotivmannsforbunds lovforslag i sin vurdering av høringsuttalelsene, på grunnlag av at de mener det er unødvendig.

Det foreligger en rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI report 1440/2015) som avslører:

  • Opptil 60% på lokomotivførerne har duppet av mens de kjørte tog.
  • De mentale kravene for lokomotivførere er høyere enn sammenlignbare bransjer.
  • Ingen andre i transportbransjen utsettes for mer tidspress enn jernbanepersonell.
  • Lokomotivførere har den mest uregelmessige arbeidstiden av alle transportbransjer.
  • Det må sees på arbeidstidsordningene på jernbanen for å redusere problemet.
  • Verken jernbanens sikkerhetskultur eller arbeidsgiverne tar problemet på alvor.

Tidsreguleringen tariffavtalene baserer seg på når toget er i bevegelse. Ventetider på opptil flere timer på stasjoner regnes ikke med, selv om lokomotivføreren må være ombord, være tilgjengelig for togleder som styrer trafikken, samt overvåke teknisk utstyr på toget som bl.a. bremser.

Det kan bli forskjellige kjøre- og hviletidsbestemmelser når flere selskaper blir etablert på jernbanen. Dette fordi det ikke er noen garanti at nye selskaper vil «arve» dagens tariffavtaler.

2016.06.23 - Pressemelding NLF - Regjeringen mener det unødvendig å lovfeste kjøre- og hviletider på jernbanen.pdf