Ny tjenestepensjonsordning i NSB og NSB Gjøvikbanen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Norsk Lokomotivmannsforbund har inngått avtale om ny tjenestepensjonsordning i NSB og NSB Gjøvikbanen med virkning fra 1. januar 2019. Siden dette er en så viktig sak, blir resultatet av forhandlingene sendt ut på uravstemning med frist 15.desember, kl. 12.00. Det må oppnås flertall i hvert av forbundene, NLF og NJF for at den nye tjenestepensjonsordningen skal bli godkjent. Uravstemningen vil skje elektronisk, og den enkelte vil få tilsendt informasjon om avstemningen på den epostadressen og telefonnummeret som er oppgitt i medlemssystemet.

Hvorfor ny pensjonsordning i NSB og NSB Gjøvikbanen nå?

 • Høstens valgresultat gjør at Jernbanereformen ruller videre. Privatiseringen og anbudsutsettingen av persontrafikken fortsetter. Alle strekninger vil etter planen, være anbudsutsatt innen 2025. Ved anbudsutsetting vil de ansatte miste dagens SPK-ordning – også om NSB vinner anbud
 • For å ha rett til privat AFP trengs minst 7 års opptjeningstid, hvis det ikke løses med unntaksregler igjennom politiske vedtak
 • Det er bevilget ca. 1,4 milliarder over revidert statsbudsjett i 2017 til bruk for overgang til ny tjenestepensjonsordning i NSB. Det er penger man har tilgang på nå
 • Vil sikre pensjonen til medlemmer som må gå over til selskaper uten SPK
 • Det brede politiske pensjonsforliket fra 2011 påvirker verdiene i dagens SPK ordning i negativ retning
 • I statsbudsjettet for 2017 ble det enighet om at det skal vurderes fjerning av særaldersgrenser

Lukket ordning for 1963-kullet og eldre

Ansatte pr. 31/12-18 som er 55 år eller eldre (født 1963 eller tidligere) fortsetter i Statens Pensjonskasse (lukket ordning). Det samme gjelder delvis uføre inntil man eventuelt blir 100% arbeidsfør. De som er født i 1963 eller tidligere fortsetter i SPK også ved virksomhetsoverdragelse til private bedrifter i forbindelse med anbudsutsettelse av persontrafikken. Det samme gjelder også ved fri søking på stilling i andre selskaper innenfor NSB-konsernet

Innhold i ny innskuddsbasert tjenestepensjonsordning (1964-kullet og yngre)

 • Innskudd på 5,5 % av pensjonsgrunnlaget for inntekt på 0 G – 7,1 G
 • Innskudd på 15 % av pensjonsgrunnlaget for inntekt på 7,1 G – 12 G
 • Pensjonsgrunnlaget består av grunnlønn, alle faste- og variable tillegg. Overtid for merarbeid og diett-/kostgodtgjørelse inngår ikke i grunnlaget. MERK: Det betyr at betaling for omlagt tjeneste på mindre enn 14 dagers varsel, inngår i pensjonsgrunnlaget
 • Privat AFP
 • Uførepensjon på nivå med dagens uførepensjon i SPK
 • Barnepensjon på 15 % av pensjonsgrunnlaget til barnet fyller 21 år
 • Gruppelivsordning med ytelse på 20 G, uansett alder. Utbetales hvis den ansatte dør før pensjoneringstidspunkt. Er økt fra 10 G i dag og med nedtrapping fra 50 års alder (overenskomstens punkt 10.1). Denne økningen sammen med innbetalte innskudd i tjenestepensjonsordningen, erstatter ektefellepensjonen i SPK
 • Ansatte som har ulønnede, lovbestemte permisjoner fra NSB/NSB Gjøvikbanen får dekket sine pensjonskostnader i permisjonstiden
 • Nyansatte i 2016, 2017 og 2018 som er ansatt pr. 1.1.19 og som ikke har minst 3 års opptjeningstid i SPK pr. 1.1.19, blir kompensert for manglende pensjonsopptjening
 • Det er ingen særaldersgrense i ny tjenestepensjonsordning, men den enkelte vil ha mulighet til å gå av med privat AFP-pensjon fra 62 år
 • Dagens ordning med loss of license utvides til å gjelde til 65 års alder (i dag: 62 år) og satsene økes
 • Det er satt av 58 millioner kroner til å kompensere pensjonstap for ansatte over 62 år med særaldersgrense i dagens pensjonsordning i SPK, og som av helsemessige årsaker ikke kan stå i yrket fram til 65 års alder. Alle over 65 år som har et pensjonstap, kan søke om kompensasjon
 • Ny tjenestepensjonsordning innarbeides i overenskomsten ved tariffoppgjøret i 2018, og vil også gjelde hvis NSB etablerer nye datterselskaper innen togvirksomhet i Norge

Hva blir konsekvensene hvis NLF ikke hadde inngått ny tjenestepensjonsordning eller den blir nedstemt i uravstemningen?

 • SPK fortsetter til medlemmene blir tvunget ut av ordningen ved virksomhetsoverdragelse til private bedrifter uten mulighet for SPK-ordning
 • Medlemmer som er eldre enn 55 år når de blir tvunget ut av SPK, vil ikke være sikret overgangsordninger og mulighet for privat AFP

På bakgrunn av anbudsutsetting og privatisering av jernbanesektoren, en svekket SPK-ordning spesielt for medlemmer født etter 1963 og at den skal tilpasses pensjonsreformens mål om at alle skal jobbe lengre, har NLF funnet det nødvendig å gjøre disse endringene. NLF anbefaler derfor at medlemmene stemmer «ja» til forslaget.

NSB har til hensikt å innføre tilsvarende pensjonsordning i CargoNet. Dette vil bli gjenstand for nye forhandlinger mellom CargoNet og NLF.

Spørsmål om den nye tjenestepensjonsordningen kan rettes til:

Avtale mellom NLF og NSB om pensjon (krever innlogging i filarkivet).

2017.12.01 - NLF - Oppslag nr. 17-2017 - Ny pensjonsordning i NSB og NSB Gjøvikbanen.pdf