NLFs krav til tariffavtale på Sørlandsbanen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF har levert en liste med krav til selskaper som deltar i anbudskonkurransen på Anbudspakke 1 Sørlandsbanen. Listen er en orientering om hva NLF kommer til å kreve i overenskomstforhandlinger etter at anbudsvinner er plukket ut, og vil være fornuftig å ta hensyn til når de beregner anbudet. 

Tekst: Grethe Thorsen

Ved virksomhetsoverdragelse vil alle ansatte få med seg sine tariffrettigheter som en personlig rettighet fram til første tariffoppgjør. Selskapet som vinner anbud vil ikke overta NSB-overenskomsten, men står fritt til å forhandle fram nye betingelser basert på egne interesser. Det kan også komme en anbudsvinner som hevder at de allerede har tariff- og pensjonsavtaler som de vil legge til grunn.

NLF har til nå hatt ett eller flere møter med åtte prekvalifiserte togselskaper for å klarlegge lokførernes rettigheter og krav til en framtidig ny arbeidsgiver. Vi er i løpende kontakt med flere av selskapene.

Tar ikke stilling til togoperatør

Selv om NLF har tatt standpunkt og mener en samlet jernbane med ett persontrafikkselskap er den beste løsningen, har vi samtidig en realpolitisk tilnærming til at konkurranseutsettinga er vedtatt og at de de første strekningene vil bli satt ut på anbud uansett hva vi måtte mene.

I den sammenheng er NLFs hovedmål å ivareta medlemmenes interesser og verdiene i dagens tariffavtale.

Vi forholder oss profesjonelt til alle selskaper og tar ikke stilling til hvilken operatør vi ønsker skal vinne. NLFs lojalitet ligger i denne sammenhengen til tariffavtalen og medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. NLF vet ikke på forhånd hvem som vil tilby de beste vilkårene fordi reelle forhandlinger ikke finner sted før det er valgt en anbudsvinner. Og da skal NLF kun forhandle med det vinnende selskapet. NLF har ingen innflytelse på hvem som vinner anbud, men Jernbanedirektoratet, som skal ta avgjørelsen, er godt kjent med våre krav.

Kravlisten er overordnet. Kravene legges fram mer detaljert i møter. Blant annet krever vi at ansatte skal være representert i virksomhetens styre også i interimfasen, og at det må budsjetteres med heltidstillitsvalgt på Sørlandsbanen.

Kanskje blir det kinesiske MTR som skal kjøre togene på Sørlandsbanen. Foto: MTR.
Eller kanskje blir svenske SJ ny togoperatør? Foto: SJ.

Krav til anbudsvinner

Virksomhetsoverdragelse

 • Dagens ansatte sikres arbeid gjennom virksomhetsoverdragelse (gjelder ikke ledere over et visst nivå).
 • Dagens ansatte sikres lønns- og arbeidsvilkår på minst dagens nivå.
 • Ved virksomhetsoverdragelse videreføres rettighetene i dagens overenskomster, protokoller og alle særavtaler.

Tariffavtaler

 • Det etableres tariffavtaler etter gjeldende forhandlingsordning.
 • Tariffavtalene skal være på minst samme nivå som gjelder for dagens ansatte.

Pensjon

 • Det etableres en pensjonsordning som ligger på minst samme verdi som dagens ordninger innen norsk jernbane.
 • Pensjonsordningen er gjenstand for forhandlinger mellom partene og skal inngå i tariffavtalen (kollektivavtalen)

Stasjoneringssteder

 • Dagens stasjoneringsmønster og stasjoneringsteder skal opprettholdes. Endringer av stasjoneringssteder skjer ved enighet ved forhandlinger mellom partene.
 • Dagens ansatte skal slippe å måtte flytte for å beholde jobbene sine.
 • Eventuell oppstått overtallighet løses ved forhandlinger mellom partene og ikke ved oppsigelser.

Faste ansettelser

 • De ansatte har krav på ansettelse i 100 prosent faste stillinger
 • Vilkår for ansettelse innarbeides i overenskomsten

Kompetanse

 • Ved utdanning av lokomotivførere og vilkår for ansettelse av lokomotivførere og personale i stillinger med lokomotivførerkompetanse forplikter selskapet å følge nasjonal standard for utdanning sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (FOR-2009 -11 -27 -1414)

Kjøre- og hviletider

 • Krav til kjøre- og hviletider innarbeides i overenskomsten (Det er i dag ikke hjemlet i lov eller forskrift).
 • Krav til kjøre- og hviletider inneholder krav til pauser, lengde på dagsverk og sammenhengende arbeid, opphold i og mellom dagsverk og begrensninger av nattarbeid
 • Det sikres pause- og hvileromsfasiliteter (hvileceller og nødvendige overnattingsrom)

Medvirkning ved ombygging og nyanskaffelser av materiell

 • Ansatte skal sikres medinnflytelse ved ombygging og nyanskaffelser av togmateriell.
 • Valgte representanter for de ansatte sikres nødvendig tjenestefri med full lønn for å delta i slikt arbeid

Personalbilletten

 • Alle ansatte skal tilbys personalbillett på alle strekninger og togselskaper i Norge (både direktekjøpsavtaler og ved anbud).
 • I personalbilletten inngår FIP-rettigheter
 • Disse rettighetene skal inkludere de ansattes ektefelle/samboer og barn til fylte 18 år.
 • Kostnaden dekkes av arbeidsgiver

Tillitsvalgtordning – samarbeidsavtale

 • Det inngås en samarbeidsavtale som ivaretar:
  • Tillitsvalgtordning
  • Samarbeid om tjenestelister og arbeidsplaner. Med samarbeid i denne sammenhengen menes involvering ved utarbeidelse av tjenestelister («streker») og på lokalt hold bygging av arbeidsplaner (turnuser)
  • Kollegastøtteordninger ved uhell, ulykker og uønskede hendelser
  • Tillitsvalgte har rett til permisjon med full lønn.
  • Tillitsvalgte skal inkluderes ved intervju til nye lokomotivførerstillinger

Varslings- og kollegastøtteordninger 

 • Det inngås avtale om varslings- og kollegastøtteordninger slik det beskrives i dokumenter utsendt av Jernbanedirektoratet

Andre krav

 • Måleregime sett i sammenheng med personvern og målekultur i Norge. Nulltoleranse mot bonus-malus kultur ved utførelse lokomotivførertjeneste
 • Førstelinjeledelse for lokomotivførere med lokomotivførerbakgrunn (dagens system)
 • Involvering fra de ansatte ved utarbeidelse og utvikling av elektroniske og personlige kommunikasjonsmidler