Enighet i lønnsoppgjøret 2018 mellom Bane NOR SF og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Bane NOR SF og NLF i tariffoppgjøret 2018 med virkning fra 1. april. Resultatet av oppgjøret er:

 • Alle medlemmer i NLF gis minst et månedlig tillegg på kr 1000,-
 • Navngitte medlemmer gis ytterligere lønnstillegg i henhold til protokoll og særavtaler
 • Det etableres et lønnssystem med maks tre grunnlønnssatser for lokomotivførere (målet er kun en grunnlønnssats for lokomotivførere)
 • Lørdags- og søndagstillegget økes fra kr 52 til kr 56 pr. time
 • Tjenestepensjon tariffestes
  • SPK som en lukket ordning for ansatte i Jernbaneverket fram til 31.12.16. Ansatte i lukket ordning kan velge å gå over på innskuddsordning. Bane Nor vil gi veiledning.
  • Innskuddsordning for ansatte etter 01.01.17 bestående av blant annet:
   • Alderspensjon på 5,7% av lønn mellom 0 og 7,1 G og 23,8% av lønn mellom 7,1 og 12 G. Pensjonsgivende inntekt er all fast lønn, faste tillegg, samt variable tillegg som det er inngått tariffavtale om.
   • Risikodekninger relatert til innskuddsordningen bestående av uførepensjon og pensjon til etterlatte
   • Gruppelivsforsikring
   • Yrkesskadeforsikring
   • Reiseforsikring for tjenestereiser

Det vil bli gitt en grundig informasjon om pensjonsordningen i forbindelse med at oppgjøret skal til uravstemning.

 • Det er enighet om kompensasjonsordninger ved konkurranseutsetting og for aldersgrupper født i 1963 og tidligere.
 • Behovet og kompensasjon for instruktør- og kjørelærervirksomhet skal vurderes i et partssammensatt arbeid. Arbeidet starter før sommeren.

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeides en informasjon til medlemmene i Bane NOR om endringene i overenskomsten og protokollen. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2018.05.13 - NLF - Oppslag nr. 16-2018 - Løsning i Bane NOR 2018.pdf