Gods på bane?

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

Det føres i dag en politikk for å overføre gods fra bane til vei. Godstrafikkens andel på jernbane har gått ned de siste ti årene, de samme årene som det har vært fri konkurranse på sporet for godstrafikken. Men konkurransen virker ikke. Det har ikke blitt mer gods på bane. Tvert om, flere godstogselskaper på sporet om det samme godset og det er uoversiktlige forhold på terminalene. Kostnadene har gått opp og prisene presses ned og godset overføres til vei. Miljøet og trafikksikkerheten neglisjeres i et system som har økonomi, pris og griskhet som eneste verdi.

Myndighetene og politikere snakker om mer gods på bane og miljøfortrinn innen transportsektoren, men har så langt ikke vist evne til å snu den negative utviklingen. Det er helt feil medisin å liberalisere reglene for kabotasjekjøring med utenlandske vogntog på norske veier. Samtidig belaster en det godset som fortsatt går med jernbane med storstilte avgifter.

Vi støtter aktivt et arbeid for å stoppe avgiftene på jernbanen og innføre miljøtiltak for gods på bane. Det haster å få bygget ut infrastrukturen slik at en kan effektivisere drifta med å kjøre lengere, tyngre og raskere godstog. Det kreves politisk handling hvis vi skal snu utviklingen før det er for seint. Det som trengs er en felles front mellom godstogselskapene, næringslivsorganisasjonene og fagforbundene for å press fram tiltak. Statsbudsjettet for 2019 er en viktig tidsfrist.

I disse tarifftider er det verdt å merke seg at det ikke er de ansattes lønns- og arbeidsvilkår som er årsaken til at gods ikke blir overført til jernbanen. Vi aksepterer ikke at det er de ansatte som skal betale for en feilslått politikk. Våre opparbeidede lønn- og arbeidsvilkår er ikke til salgs.  

La oss slå kreftene våre sammen for å sikre at godstogene fortsatt skal være viktig del av norsk jernbane. Å overføre gods fra vei til bane må bli mer enn tomme ord.

 

Bruk stemmeretten!

Det skal igjen være valg av ansattes representanter til konsernstyret i NSB og datterselskapene. Vi står foran store endringer i hele NSB og over tre fjerdedeler av våre medlemmer er i dag ansatt i NSB, NSB Gjøvikbanen eller CargoNet. At sentrale faglige tillitsvalgte sitter i disse styrene er viktig i kampen mot privatisering og for å få mer gods på bane.

Valget vil være elektronisk og du vil ha mulighet til å stemme i perioden fra 23. mai til 6. juni. Vi oppfordrer alle medlemmene, ansatt i NSB-konsernet, om å stemme på LO-lista og forbundets kandidater. Informasjonen får du på din jobbe e-post. Godt valg!