Enighet i lønnsoppgjøret 2018 mellom NSB AS og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom NSB AS og NLF i tariffoppgjøret 2018 med virkning fra 1. april. Oppholdstillegg på utestasjon er økt til 50% av timelønn. Dette har vært en viktig sak for oss i mange år som nå er løst. Kravet som er innfridd må sees i sammenheng med at tid for helsekontroll nå inngår i «sirkulærtiden» på 30 min per uke. Avlønningen for kjørelærere er endret. De som ofte brukes som kjørelærere vil få en økt avlønning. Tillegg for uniformssko er lagt inn som en økning av grunnlønn på kr. 208 per måned til uniformspliktige.

 • Lokomotivførere gis et generelt tillegg på kr 1208,- pr måned.
 • Lokomotivførere under grunnutdanning gis et generelt tillegg på kr 923,- pr måned.
 • Lokomotivledere gis et generelt tillegg på kr 1390,- pr måned.
 • Minstelønnssats for lokomotivførerledere økes med kr 1432,- pr. måned
 • Alle andre medlemmer av NLF gis et generelt tillegg på 2,93% per 1.4.2018 på grunnlønn.
 • Det avsettes en pott på kr 110.000,- for utjevning av lønnsforskjeller for rådgivere ved Kompetansesenteret og lokførerledere.
 • Personlig tillegg for lokomotivførere som tjenestegjør ved DROPS i Trondheim endres til et kronebeløp tilsvarende ny lønnsforskjell mellom lokomotivfører og lokomotivleder.
 • Kompensasjonen for beredskapsvakt økes med 8,7% på hver sats. Det betyr som eksempel at de som i dag mottar kr. 4600,- per måned for vakt hver sjette uke får en økning til kr. 5000,- per måned.
 • Ny pensjonsordning innarbeides i overenskomsten.
 • Det skal normalt tilsettes i 100% stilling.
 • Dagens praksis vedrørende delte dagsverk videreføres.
 • NSB AS vil i overenskomstperioden ikke overføre oppgaver knyttet til UKS/IKS og framføring av tog til andre yrkesgrupper eller andre virksomheter.
 • Ved utdanning av lokomotivførere i NSB skal opplæringen gjennomføres i samsvar med Nasjonal standard for utdanning for sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet.
 • Kompensasjonen for instruktør, kjørelærer og sensor settes til 3 x timelønn per dag fra 1.1.19. Månedlig fast kompensasjon bortfaller samme dato.

De som omfattes av lukket pensjonsordning, kan velge å opprettholde dagens kompensasjon som instruktør, kjørelærer og sensor, eller gå over til ny ordning. For kjørelærere som utfører øvelseskjøring etter kjøretøyteknisk kurs, utbetales 600,- per dag ut 2018. Utbetaling av kr. 600,- per dag gjelder også etter 1.1.19 for de som velger å beholde dagens ordning for kjørelærerkompensasjon.

 • Kompensasjon for tap av sikkerhetstjeneste økes og utvides.
 • Opphold på utestasjon kompenseres med 50% av timelønn per time. Gjelder også for opphold i Sverige. Opphold på hjemmestasjon ved delt dagsverk kompenseres med 50% av timelønn per opphold. Oppholdstillegget endres ikke ved forsinkelser.
 • Lokaltogstillegg gjøres gjeldende for strekningen Bodø – Rognan.
 • NSB er ansvarlig for innkalling til periodisk helsekontroll i forbindelse med sertifisering og førerbevis, og dekker kostnadene for dette. NSB dekker også dokumenterte reisekostnader (billigste reisemåte) for de som har mer enn 3 timers reisevei hver vei. Tiden til disse periodiske helsekontrollene inngår i sirkulærtid.

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeides en informasjon til medlemmene i NSB om endringene i overenskomsten og protokollen. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2018.05.14 - NLF - Oppslag nr. 17-2018 - Løsning i NSB 2018.pdf