Nei til EUs jernbanepakke fire

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal

EU vedtok i desember 2016 sin fjerde jernbanepakke. Jernbanepakkene består av flere direktiver, forordninger og EU-lover som dikterer hvordan EU-landene skal organisere jernbanen. Etter å ha gjennomført jernbanepakker som pålegger å dele opp infrastruktur og trafikkselskap, full konkurranse i godssektoren og full liberalisering av grenseoverskridende persontrafikk, skal nå all persontrafikk konkurranseutsettes. Så langt har ingen av jernbanepakkene gitt mer trafikk på jernbanen. Men økte offentlige kostnader og overføring av offentlig kapital til private.

Alle hindringer for liberalisering og privatisering av jernbanen skal fjernes. Full liberalisering av all innenlands kommersiell persontrafikk og obligatorisk anbudsutsetting av offentlig kjøpt persontrafikk vil bli gjennomført. Det siste vil bety at all persontrafikk i Norge (med unntak Flåmsbana) skal ut på anbud.

Norge er pålagt gjennom EØS-avtalen å gjennomføre EUs jernbanepakker, så sant Stortinget ikke vedtar å reservere seg mot EUs pålegg. Stortingsflertallet kan stemme nei til pakka. Ofte betegnes dette å legge ned veto mot EØS-avtalen.

Stortinget har vedtatt en jernbanereform hvor så og si all innenlandsk persontrafikk skal ut på anbud. Jernbanereformen vil gjøres irreversibel med EUs jernbanepakke fire. Muligheten for å føre en nasjonal jernbanepolitikk, tenke helhet og en integrert jernbane vil være umulig med jernbanebakke fire. Stortinget kan ikke velge en annen politikk, sjøl om et flertall i folket og på Stortinget skulle ønske det.

De tradisjonelt EU-kritiske partiene har hele tiden sagt nei til å innføre EUs jernbanediktat. Det gledelige nå er at Arbeiderpartiet også sier nei til å innføre EUs jernbanepakke fire. Arbeiderpartiet har tradisjonelt ført en konsekvent EU-vennlig politikk, men velger nå å stå for sine egne standpunkter og gå mot en obligatorisk konkurranseutsetning og privatisering. Da gjenstår det å få Kristelig Folkeparti til å stemme for at makta over norsk jernbane skal ligge i Norge når Stortinget skal fatte sin avgjørelse i løpet av året.  

Representantskapsmøte i NLF har vedtatt i sin handlingsplan å arbeide for å stoppe implementeringen av jernbanepakke fire. LO kongressen har enstemmig gjort det samme.

Kampen må føres på flere plan. Det må sikres et flertall på Stortinget mot, informasjon til folkeopinionen og det må skapes en politisk stemning som gjør det umulige for Stortinget å si fra seg retten til å bestemme over norsk jernbane. I dette arbeidet må hele organisasjonen og foreningene være med. Denne kampen skal vi vinne!

Forbundsledelsen ønsker alle medlemmene en riktig god sommer!