Revidert nasjonalbudsjett 2019

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Styrkjer vedlikehaldsinnsatsen på jernbanen

Regjeringa foreslår å omdisponere om lag ein halv milliard kroner frå planlegging av jernbaneinfrastruktur til vedlikehald og investeringar, hovudsakeleg på jernbanen.

Midlane skal gå til å framskunde planlegging av jernbaneinvesteringar, auka vedlikehald av jernbanen og ei mellombels støtteordning til godstransport på jernbane.

Regjeringa foreslår å omdisponere 511 millionar kroner til følgjande tiltak:

  • 250 millionar kroner til å auke vedlikehaldet av jernbanen, primært mellom Lillestrøm og Asker. Tiltaket skal styrkje innsatsen for å redusere signalfeil, auke regulariteten og gjere togtrafikken meir punktleg.

– Jernbanestrekninga Asker-Lillestrøm er den mest trafikkerte i Noreg og påverkar 80 prosent av toga i heile landet. Om lag ein tredel av toginnstillingane i 2018 oppsto på strekninga Lillestrøm-Drammen. Å redusere feil i infrastrukturen i hovudstadsområdet er derfor svært viktig, seier samferdselsministeren.

  • 60 millionar kroner til ei mellombels støtteordning over tre år for å styrkje konkurranseevna til godstransport på jernbane.
  • 201 millionar kroner til å framskynde viktige investeringstiltak på jernbane og riksveg, mellom anna ombygging av Nittedal stasjon, kryssingsspor parkeringsanlegg for tog.

Omdisponering fra Ringeriksbaneprosjektet

Som følgje av forseinkingane i planprosessen er behovet for pengar til Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss i år redusert med om lag 625 millionar kroner frå løyvinga på 1 016 millionar kroner i statsbudsjettet for 2019. I tillegg til omdisponeringane til vedlikehald, støtteordning for gods og framskunda investeringar, foreslår regjeringa å bruke 114 av dei 625 millionar kronene på å framskunde planlegging av andre jernbaneinvesteringar.

– Ringeriksbanen har høg prioritet for regjeringa og prosjektet får framleis dei midlane dei treng i 2019. Sjølv om planprosessen er litt forseinka, vil det ikkje påverke moglegheita for anleggsstart på Ringeriksbanen i 2021/2022, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.


Foreslår midlertidig støtteordning for gods på jernbane

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 foreslår regjeringen 60 millioner kroner til en støtteordning for gods på jernbane. Regjeringa foreslår å videreføre støtteordningen i inntil tre år.

Omfanget av tilskuddsordningen er anslått til å være på i underkant av 90 millioner kroner i året de neste to årene. Eksakt sum kommer regjeringen tilbake til i de aktuelle budsjettene. Den midlertidige ordningen skal bidra til å få mer gods på jernbane ved å hjelpe godsnæringen på bane som sliter.

-Støtteordningen er ment som en midlertidig ordning i inntil tre år for å få godsnæringen på bane ut av en krevende periode, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Støtteordningen er sterkt etterspurt av næringen. Både CargoNet og Green Cargo sliter økonomisk på grunn av sterk konkurranse fra veitransporten. Godsnæringen har tidligere varslet at de kan være nødt til å legge ned deler av togtilbudet hvis det ikke kom på plass en støtteordning.

Støtteordningen er et tiltak for å få mer gods på bane ved å styrke selskapene som driver med kombinerte transporter (containere mv.) og vognlast. Det er denne typen transporter som er i direkte konkurranse med tungtransport på vei. Ordningen skal bidra til å øke konkurranseevnen til disse typene jernbanetransport fram til særskilte infrastrukturtiltak for godstransport på jernbanen får effekt.

På statsbudsjettet for 2019 er det fra før prioritert 400 millioner kroner tiltak for å styrke den skinnegående varetransporten.