Overenskomst i Infranord Norge AS

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet om overenskomst mellom Infranord Norge AS og NLF. Etter et langt samarbeid og forhandlinger mellom Infranord Norge AS og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) signerte partene en overenskomst (B-del) med tilhørende protokoll 29. mai 2019. Overenskomsten har virkning fra samme dato. Infranord Norge AS er medlem av arbeidsgiverforeninga Spekter og derfor vil også overenskomstens A-del og hovedavtalen mellom Spekter og LO Stat være gjeldende.

Overenskomsten regulerer blant annet:

 • Ansettelse: Egne regler ved ansettelser og oppsigelser avtalefestes.
 • Lønn. Dagens lønnssystem og verdien av lønnssystemet videreføres. Det presiseres at det ved lønn under sykdom skal utbetales full lønn som om en var i arbeid. Lønn under sykdom består av grunnlønn og variable tillegg.
 • Sosiale bestemmelser. Bestemmelser er regulert i avtalen
 • Arbeidstid. Regulerer blant annet kjøre- og hviletid ved lokomotivførertjeneste og reise. Systemet med 7/7-ordninger videreføres.
 • Pensjon. Dagens pensjonsordning avtalefestes og privat AFP etableres i bedriften. Med AFP øker verdien av pensjonen i bedriften.
 • Ferie. Avtalefestes ferie er en del av avtalen og avvikling av ferie er regulert.
 • Kompetanse. Nasjonal standard for utdanning for sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet i Norge avtalefestes og følges ved ansettelse og utdannelse av lokomotivførere.
 • Stillingsansiennitet. Avtalefestes i overenskomsten.
 • 100% faste stillinger. Det avtalefestes at Infranord Norge AS sitt behov for lokomotivførertjenester skal dekkes av egne ansatte lokomotivførere i 100 % stillinger.
 • Innleie av lokomotivførere. Omfang og forutsetninger skal drøftes mellom partene.
 • Lønnsoppgjøret 2019. Partene er enige om det blir regulering av grunnlønn som en del av lønnsoppgjøret 2019. Det betyr en økning av lønn for lokomotivfører med kr.1620,- pr. mnd. Med virkning fra 1. april.

Overenskomsten med tilhørende protokoll sendes ut til medlemmene i Infranord Norge.

Spørsmål rettes til:

Andre Lindberg: +46 73 83 14 267

Rolf Ringdal: +47 91 67 99 98

2019.05.29 - NLF - Oppslag nr. 13-2019 - Enighet om overenskomst mellom Infranord Norge og NLF.pdf