Råderett over egen jernbane

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Skal norske folkevalgte eller EU bestemme over jernbanen vår i framtida? Regjeringspartiene vil vedta EUs jernbanepakke 4, innføre obligatorisk anbud i persontrafikken på den norske jernbanen og avgi myndighet over norsk jernbane til EU-organer.

Uttalelse fra NLFs representantskapsmøte 2019

Hvis jernbanepakke 4 blir vedtatt vil ikke norske folkevalgte lenger kunne endre måten jernbanen organiseres på. Anbud og konkurranse om persontrafikken vil være påbudt og direkte kjøp av persontogtjenester vil ikke være tillatt annet enn i spesielle tilfeller, og vil trenge EU-kommisjonens godkjenning.

Med Jernbanepakke 4 vil det ikke være mulig å samle norsk jernbane slik at man kan utnytte stordriftsfordelene, uten å si opp EØS-avtalen. Hvis Norge ønsker samme jernbanepolitikk som EU kan vi gjennomføre det uten å implementere jernbanepakke 4. Det har dagens regjering langt på vei gjort gjennom jernbanereformen. Forskjellen er at vi nå fortsatt har muligheten til å gjøre endringer hvis vi finner ut at det er fornuftig. Norge taper ingenting på et nei til jernbanepakke 4, men kan kopiere EU så mye vi vil.

EUs jernbanepakke 4 vil overføre sikkerhetsansvaret for norsk jernbane til EU-byrået ERA. NLF mener en slik myndighetsoverføring er i strid med både EØS-avtalen og Grunnloven. Unntaksbestemmelsen i Grunnloven for å avstå suverenitet (Grl. § 115) forutsetter at Norge er medlem av den institusjonen som man overfører myndighet til. Siden Norge ikke er medlem av EU og ikke har stemmerett i ERA, er det derfor ikke dekning i Grunnloven for å overføre myndighet til EU.

Med Jernbanepakke 4 vil det være ERA som legger premissene for hva det skal føres tilsyn med. SJTs oppgave blir å sjekke at togselskapene følger EUs regler og de EU-utstedte sikkerhetssertifikatene, herunder opplæringskrav til togpersonell. Krav som kan ligge vesentlig lavere enn nasjonal standard for lokomotivførerutdanningen i Norge.

Norge kan beholde nasjonale sikkerhetskrav så lenge ERA eller kommersielle operatører ikke hevder at våre forskrifter hemmer konkurransen. Innvendinger kan føre til pålegg fra ERA om at forskriftene skal endres eller oppheves. Hvis det oppdages sikkerhetshull på den norske jernbanen er det lengre vei til ERA for å få gjort endringer enn til Statens Jernbanetilsyn.

Jernbanepakke 4 løser verken forsinkelser eller kapasitetsproblemer på norsk jernbane. Jernbanen trenger massivt vedlikehold, ny infrastruktur og bedre samhandling. For å sikre dette er det viktig at norske folkevalgte fortsatt har kontroll. Norsk Lokomotivmannsforbund krever at Stortinget sier nei til jernbanepakke 4.