Enighet i lønnsoppgjøret 2020 mellom Flytoget og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2020

 • Lokomotivførere gis tillegg på grunnlønn på kr kr 6.600,- pr år (550,- pr mnd)
 • Operative leder gis et tillegg på grunnlønn på kr 7.128,- pr år (kr. 594,- pr mnd)
 • Lokomotivfører under opplæring gis et tillegg på grunnlønn. kr. 4.356,- pr år (kr. 363,- pr mnd)
 • Lønnsoppgjøret har virkningsdato fra 1.4 2020
 • Det er laget en særavtale for turnus med kortere varslingsfrist som er en videreføring av prøveordningen for turnus med kortere varslingsfrist.
 • Punkt 5.5.8 i overenskomsten flyttes til punkt 6.1. Det er laget en særavtale som regulerer avslutning før og oppstart etter ferie, gjeldende fra 1.1.21. Den er basert på tidligere prøveordning, med den endring at ved uttak av 10 eller flere feriedager samlet, gis det fri fra klokken 17.00 dagen før til 06:00 dagen etter ferie. Ved uttak av 5 feriedager samlet gis det fri fra klokken 21.00 kvelden før. (23.00 for operative ledere) og til klokka 06.00 dagen etter ferie. Avtalen forutsetter at omdisponering av tjenester før og etter ferie kun kan skje ved enighet med den enkelte.
 • Overenskomstens punkt 5.3.3 for Operative ledere endres til to netter i strekk, med mulighet for å arbeide tre netter i strekk ved frivillighet.
 • Intensjonen er at lønnen skal være tilgjengelig på arbeidstakers konto innen kl 12.00 den 15. hver mnd.
 • Det skal nedsettes et partssammensatt utvalg som skal vurdere Flytogets utfordringer vedrørende nattproduksjon.
 • Etterbetaling gjøres senest på ordinær lønnsutbetaling i november 2020, såfremt oppgjøret er formelt godkjent i område 7.

Protokolltilføsler fra NLF

 • På bakgrunn av endringene i offentlig tjenestepensjon vil NLF kreve endringer i dagens pensjonsordning i samsvar med endringer i ny offentlig tjenestepensjon.
 • NLF mener at verdien av personalbillettordningen i jernbanesektoren skal videreføres.

Resultatet av lønnoppgjøret skal ut til uravstemning. Nærmere informasjon om endringene i overenskomsten og protokollen, samt frist og gjennomføring kommer senere.

2020.09.18 - NLF - Oppslag nr. 33-2020 - Informasjon om lønnsoppgjøret i Flytoget 2020.pdf