Enighet i lønnsoppgjøret 2020 mellom Go-Ahead og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2020

 • Lokomotivførere gis et generelt tillegg på kr 485,- pr måned
 • Lokomotivførere under grunnutdanning gis et generelt tillegg på kr 348,- pr måned
 • Øvrige medlemmer av NLF gis et generelt tillegg på 1,067% på grunnlønn
 • Medarbeidere på Operativt Senter omfattes av overenskomsten ihht eget tillegg der egne lønns- og arbeidstidsbestemmelser er beskrevet.
 • Tillegget på kr. 300,- i overenskomstens pkt. 4.6.2 økes til kr 375,-
 • Tillegget for utleie av instruktører til Norsk fagskole for lokomotivførere innarbeides i overenskomsten som nytt pkt.4.6.3
 • Pkt.5.3.1 tredje setning endres til: «Arbeidsplanen har en varighet på en rutetermin, og bedriften skal tilstrebe oppstart av denne i januar.»
 • Pkt. 6.1 Enkeltstående feriedager:
  Kulepunkt to endres til: «Søknader om avvikling av slike feriedager må sendes leder så tidlig som mulig og minst tre uker før de skal tas og senest innen 01.12 og 01.06 i ferieåret.
  Svar på disse søknadene gis innen 15 dager. Er det ikke kommet inn søknader før 01.06 vil feriedagene bli plassert.»
 • Følgende punkter fra hovedoppgjøret i NSB 2018 videreføres:
  a) Det skal normalt tilsettes i 100% stilling.
  b) Dagens praksis vedrørende delte dagsverk videreføres.
  c) Go-Ahead Norge vil i overenskomstperioden ikke overføre oppgaver knyttet til UKS/IKS og framføring av tog til andre yrkesgrupper eller andre virksomheter.
  d) Ved utdanning av lokomotivførere i Go-Ahead skal opplæringen gjennomføres i samsvar med Nasjonal standard for utdanning for sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet.
  e) Go-Ahead Norge er ansvarlig for innkalling til periodisk helsekontroll ifm sertifisering og førerbevis og dekker kostnader for dette.
 • Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere konsekvensen av ny offentlig tjenestepensjon for 63-kullet i lukket pensjonsordning.
 • Partene vil gjennomgå «Avtale om erstatning ved tap av helsegodkjenning».
 • Partene er enige om at de i fellesskap skal gjøre et arbeid for å vurdere endringer i dagens tidsbegrensning i dagsverkets lengde.
 • Angående ansatte som har sertifisering som fører, men som ikke er omfattet av overenskomsten: Overenskomstens og tariffavtalenes punkter om arbeidstid (kjøre- og hviletider) og kompetanse gjelder alle med lokomotivførersertifisering som framfører tog i Go-Ahead Norge.
 • Protokolltilførsler fra NLF:
  • På bakgrunn av endringene i offentlig tjenestepensjon vil NLF kreve endringer i dagens pensjonsordning i samsvar med endringer i ny offentlig tjenestepensjon.
  • NLF mener at verdien av personalbillettordningen i jernbanesektoren skal videreføres.

Operativt senter (OPS)

Det er enighet om at pkt. 4.9 Avlønning for lokomotivførere som avløser som lokomotivleder i Drops NSB AS erstattes i sin helhet med følgende tekst:

Avlønning av lokomotivførere som avløsere for operative ledere
a. Fører som avløser som operativ leder på OPS beholder sin faste grunnlønn som fører
b. Variable tillegg utbetales etter faktisk utført tjeneste som den ansatte hadde mottatt som fører
c. Det utbetales i tillegg et time-tillegg på kroner 32,- når en utfører tjeneste som operativ leder.

For ansatte på operativt senter (OPS)

Arbeidstid
Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige 33,6 timer i gjennomsnitt pr. uke.
Arbeidstiden gjennomsnitts beregnes etter reglene i AML §10.5(2) på en slik måte at en uke kan inneholde 48 timer.
Dagsverk som inneholder tjeneste i tidsrommet kl. 02.00 til kl. 05.00 skal ikke tildeles samme operativ leder mer enn 3 døgn i strekk.
Dersom samme operativ leder er tildelt tjeneste i tidsrommet mellom kl. 02.00 til kl. 05.00 tre døgn i strekk, skal hvileperioden etter siste nattjeneste være minimum 48 timer (Gjelder kun vakter som operativ leder)

Lønn
Lønn regnet i årslønn (månedslønn =årslønn/12) er NOK 582 000.
For turnuser med arbeid annenhver helg, utbetales en årlig kompensasjon for ubekvem arbeidstid tilsvarende 25% av grunnlønn. For turnuser med arbeid hver tredje helg gis en årlig kompensasjon for ubekvem arbeidstid på 20%.
Dette er en kompensasjon for arbeid mellom 20:00-06:00, og arbeid på lørdager og søndager.
Timelønn beregnes på grunnlag av 1747 timer pr år. (33,6 timers arbeidsuke)
Dersom prøveordningen med 12 timers vakter videreføres permanent, vil disse turnusene kompenseres med 25% av grunnlønn selv ved arbeid hver 3.helg. Dette grunnet det totale antall timer med ubekvem arbeidstid.
For pålagt overtidsarbeid utbetales et tillegg til timelønn på 50% (overtidsgodtgjørelse). Tillegget er 125% for overtidsarbeid mellom kl. 20.00 og 06.00 og for overtidsarbeid på lørdager og søndager og fridager.
Tillegget er 133 % for overtid på helge- og høytidsdager og etter kl. 13.00 onsdag før Skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften. Overtidstillegget beregnes ut fra årslønn og inkluderer ikke kompensasjon for ubekvem arbeidstid (fast skifttillegg)
Turnusfridag som legges på helge- eller høytidsdag som ikke er søndag, kompenseres ikke med ekstra fri når arbeidstager går i 12 timers turnus.
Evaluering av dagens ordning gjennomføres og denne, inkl. punktene om overtidsgodtgjørelse, helligdagsgodtgjørelse og turnusfridag, praktiseres frem til mellomoppgjøret 2021.

Kompetanse
Operative ledere med lokomotivførerkompetanse oppretteholder kompetansen og sertifisering som førere i selskapet. Operative ledere med kompetanse som konduktør/ombordansvarlig oppretteholder denne kompetansen. Partene enige om at det utarbeides en opplæringsplan og kriterier for å få og opprettholde kompetansen som operativ leder.

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i Go-Ahead Norge om endringene i overenskomsten og protokollen. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2020.09.18 - NLF - Oppslag nr. 30-2020 - Enighet i lønnsoppgjøret i Go-Ahead Norge 2020.pdf