Enighet i lønnsoppgjøret 2020 mellom Vy og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2020

 • Lokomotivførere gis et generelt tillegg på kr 485,- pr måned
 • Lokomotivførere under grunnutdanning gis et generelt tillegg på kr 348,- pr måned
 • Lokomotivledere gis et generelt tillegg på kr. 579,- pr. måned
 • Øvrige medlemmer av NLF gis et generelt tillegg på 1,067% på grunnlønn
 • Minstelønn lokomotivførerleder økes med kr 562,- pr måned
 • Tillegget på kr. 300,- i overenskomstens pkt. 4.6.2 økes til kr 450,-
 • Rådgivere ved Kompetansesenteret økes i tillegg grunnlønnen med 1200,- pr. måned. Dette på grunn av bortfall av sensortillegget.
 • Kompetansetillegget på kr 1200,- pr. måned for lokomotivførere i Berging og redning videreføres.
 • Partene vil gjennomgå «Avtale om erstatning ved tap av helsegodkjenning».
 • Søknad om enkeltstående feriedager skal besvares innen 15 dager.
 • Vy vil tilstrebe å gjennomføre opplæring av lokførere under grunnopplæring uten unødig opphold eller forlengelse.
 • Det skal normalt tilsettes i 100% stilling.
 • Dagens praksis vedrørende delte dagsverk videreføres.
 • Vygruppen AS vil i overenskomstperioden ikke overføre oppgaver knyttet til UKS/IKS og framføring av tog til andre yrkesgrupper, eller til underleverandør/enterpriseselskaper.
 • Ved utdanning av lokomotivførere i Vy skal opplæringen gjennomføres i samsvar med Nasjonal standard for utdanning for sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet
 • Det nedsettes to arbeidsgrupper som skal:
  • Vurdere alternative arbeidstidsordninger
  • Vurdere konsekvensen av ny offentlig tjenestepensjon for 63-kullet i lukket pensjonsordning.
 • Protokolltilførsler fra NLF:
  • På bakgrunn av endringene i offentlig tjenestepensjon vil NLF kreve endringer i dagens pensjonsordning i samsvar med endringer i ny offentlig tjenestepensjon.
  • NLF mener at verdien av personalbillettordningen i jernbanesektoren skal videreføres.

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i Vy om endringene i overenskomsten og protokollen. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2020.09.18 - NLF - Oppslag nr. 32-2020 - Enighet i lønnsoppgjøret i Vygruppen 2020.pdf