Enighet i lønnsoppgjøret 2020 mellom CargoNet og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2020

 • Grunnlønn for lokomotivførere økes med kr 485,- pr. måned
 • Grunnlønn for lokomotivførere under grunnopplæring økes det med 353,- pr. måned
 • Grunnlønn for lokomotivleder økes med 572,- pr. måned
 • Partene vil gjennomgå «Avtale om erstatning ved tap av helsegodkjenning»
 • Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere konsekvensen av ny offentlig tjenestepensjon for 63-kullet i lukket pensjonsordning, samt se på sats for gruppeliv
 • Arbeidsgiver skal jobbe for at dagens praksis for parkering videreføres
 • Ved utdanning av lokomotivførere i CargoNet skal opplæringen gjennomføres i samsvar med Nasjonal standard for utdanning for sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet.
 • Lokførerledere omfattes av overenskomsten.
 • I protokollen er partene enig om å videreføre følgende:
  1. Grenseoverskridende kjøring. Erstatter protokoll datert 20.06.2012
   Partene er enige om at norske ansatte lokomotivførere sin andel kjøring i Sverige, ut fra dagens produksjonsvolum, ikke skal endres uten at partene er enige.
  2. Bestemmelse for bemanning Alnabru-Narvik (ARE-tog)
   Bruk av underleverandør Narvik-Kiruna kan godtas under følgende forutsetninger:
   • Det er en forutsetning at underleverandør har en avtale som regulerer grenseoverskridende kjøring, der også NLF er part. En slik avtale regulerer innsyn i dokumenter og kontrollsystemer for at avtalen etterfølges.
   • Norske ansatte lokomotivførere skal kjøre grenseoverskridende kjøring mellom Alnabru og Hallsberg/Ludvika.
  3. Ansettelse
   Lokomotivfører og lokomotivførere under opplæring og lokomotivledere ansettes normalt i 100% stilling.
  4. F-dagen
   Fridag for helgearbeid merkes på tjenesteliste med «F» for de som velger å ta ut dette som fridag. Slike fridager skal gå over dato og vare minst 24 timer. F-dagen inngår i turnus med 8 timer.
  5. Tildeling av overnattingsrom
   Tjenester som starter eller slutter på tider hvor det ikke kan nytte offentlig kommunikasjonsmiddel til/fra bosted, og hvor tjenestetiden med bil til stasjoneringsstedet overskrider 1 time. Detaljerte retningslinjer for praktisk gjennomføring, utarbeides i samarbeid mellom lokal forening og administrasjon.

Resultatet av lønnsoppgjøret skal ut til uravstemning. Nærmere informasjon om endringene i overenskomsten og protokollen, samt frist og gjennomføring kommer senere.

2020.10.07 - NLF - Oppslag nr. 40-2020 - Enighet i lønnsoppgjøret i CargoNet 2020.pdf