Enighet i lønnsoppgjøret 2020 mellom LKAB Malmtrafikk og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret som har virkning fra 1. april 2020 består av:

  • En økning av grunnlønn og tillegg (unntatt oppholdstillegget) økes med 4%
  • I overenskomstens § 6. pkt. 2a, legges det til at «ved overtid etter kl.07.00 ved dagsverk som påbegynnes før kl. 03.00 frem til opphold på tre timer eller mer utbetales overtidsgodtgjørelse 100% mandag til fredag».
  • Tillegget per tjeneste som instruktør økes til 2,5 ganger timelønn.
  • Matpengesatsen økes til kr 90,-.
  • Det etterbetales manglende lønn til instruktører for perioden 2018 til 2020 og manglende regulering av matpenger som ble avtalt i 2018.
  • Lønn under militærtjeneste endres til at det utbetales ordinær lønn inklusive skifttillegg, helgetillegg og turnustillegg.
  • Det gjøres endringer av overenskomstens bestemmelser om likestilling og bilag om avtalefestet pensjon (AFP) gjøres gjeldende
  • Bemanning: Bemanning av togene i LKAB Malmtrafikk AS skal gjøres på en måte som sikrer en fordeling lik dagens nivå, med samme varighet som overenskomsten. LKAB Malmtrafikk AS bekrefter at LKAB Malmtrafik AB og LKAB også forholder seg til denne forpliktelsen
  • Opplæring og kompetanse for lokomotivførere. De lokale parter skal i avtaleperioden reforhandle særavtale om opplæring og kompetanse i henhold til overenskomstens §10, og etter Hovedavtalens § 4.2, fjerde ledd (særavtale som følger overenskomstperioden).

Resultatet av lønnsoppgjøret skal ut til uravstemning. Nærmere informasjon om de konkrete kronesatsene, endringene i protokollene og overenskomsten (mellom NHO Logistikk og Transport og NLF), samt frist og gjennomføring av uravstemning kommer senere.

2020.10.14 - NLF - Oppslag nt. 41-2020 - Enighet i lønnsoppgjøret i LKAB Malmtrafikk 2020.pdf