Fribilletten skattlegges

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Når nye skatteregler trer i kraft 1. januar 2021 vil det fortsatt være gratis å eie og bruke personalbilletten. Det gis fremdeles 100 prosent rabatt på togreiser. Registrering («kjøp») av togbilletter eller periodebilletter knyttet til personalbilletten koster fortsatt 0 kroner.

Endringen som trer i kraft er at private reiser med personalbilletten som overstiger et fastsatt fribeløp vil bli fordelsbeskattet. De som reiser for en lavere verdi enn fribeløpet vil ikke bli fordelsbeskattet. Tjenestereiser og passreiser med personalbilletten skal ikke beskattes, heller ikke produktillegg.

Unntaket, fra hovedregelen om gratis billetter, er egenandelen i bedriften den enkelte er ansatt i, samt at produkttillegg som setereservasjon, komfort, pluss, premium, sovekupé betales fullt i som tidligere. Personalbillettordningen er fremdeles et meget gunstig tilbud, til tross for personlige skattetrekk. Det vil fortsatt være mye billigere å bruke personalbilletten enn å kjøpe togbillettene av egen lomme.

Initiativet til beskatning av personalbilletten kommer fra «partiet for mindre byråkrati, skatter og avgifter». Målet er å få inn inntekter til Staten slik at det kan finansiere skatteletter på andre områder. For eksempel billigere alkohol, sukker og lavere formuesskatt. Så her går det visst i teorien an å gå i null. Det har ikke vært mulig å finne ut hvor store skatteinntekter regjeringen har beregnet på grunnlag av beskatning av vår personalbillett, siden den ses i sammenheng med skattlegging av ansattfordeler i mange bransjer.

Fribeløp før skatt

Fribeløpet før skatt varierer mellom bedriftene. Vy (inkludert CargoNet), Flytoget, Go-Ahead Norge og SJ Norge har fått fastsatt et fribeløp på 8000 kroner for sine ansatte, begrunnet i at togoperatørene selv produserer persontogtjenester, altså det produktet billetten består av.

Bane NOR, Spordrift og Baneservice har ikke fått noe fribeløp før skatt. Årsaken er at de ikke defineres som togoperatører, og ikke selv produserer den tjenesten billetten omfatter. Tjenestereiser og passreiser vil selvsagt ikke være skattepliktige i disse selskapene heller.

Bedriftene har i tillegg valgt å legge verdien en «skattefri gave» på toppen av fribeløpet. Bedriftene har valgt litt ulik tilnærming til den skattefrie grensen for gaver, som i 2021 vil være maksimalt 5000 kroner. Verdien av egenandelen for personalbilletten skal også trekkes ut før beskatning, det samme gjelder kjøp av produkttillegg.

Personalbilletten  Egenandel bronseEgenandel sølvFribeløp før skattSkattefri gave fra bedriftSamlet fribeløp (pr familie) før skatt -Bronse (Fribeløp + skattefri gave + egenandel)Samlet fribeløp (pr familie) før skatt – Sølv. (Fribeløp + skattefri gave + egenandel)Rabatt pr reise
CargoNet4003475800050001340016450100%
Vy2001300800050001320014300100%
SJ2001300800045001270013800100%
Go-Ahead2001300800045001270013800100%
Flytoget15002000800045001400014500100%
Bane NOR00*2000*2000100%
Spordrift00*2000*2000100%
Baneservice**??0???100%

* Bane NOR har nevnt muligheten for å øke gavebeløpet og dermed fribeløpet til inntil 5000 kroner. Vil også gjelde Spordrift.

**Baneservice vurdere å avvikle personalbilletten.

Korrekt skattemessig verdi?

Det er viktig at den skattbare verdien som blir innrapportert til skattemyndighetene oppfattes som korrekt og rettferdig, og er basert på den enkeltes reelle bruksverdi av personalbilletten.

Opprinnelig ville Finansdepartementet/regjeringen at den skattemessige verdien av bruk av personalbilletten skulle tilsvare den veiledende markedsprisen på enkeltbilletter. Dette ville vært meget urimelig for jernbaneansatte, fordi det i markedet kan kjøpes både rabatterte billetter og ulike typer månedskort og årskort. Dessuten er den reelle fordelen av fribilletten lavere i verdi enn markedspris, fordi billetten som omsettes i markedet også gir adgang til å reise med annen kollektivtransport, eller omfatter en lengre reisevei enn til de ansattes arbeidsplass.

Det har vært stort påtrykk både fra organisasjonene og arbeidsgivere for å lempe på dette, noe som også har ført til flere utsettelser av beskatningen. Siste nytt er et brev fra Finansdepartementet til NHO Transport fra 25. november 2020, hvor det står:

Det fremgår allerede av veilederen at arbeidsgiver kan verdsette den skattemessige fordelen etter et forsvarlig skjønn dersom ytelsen ikke har en klar markedsverdi, og at det er den skattemessige fordelen i arbeidsforholdet som skal verdsettes. Arbeidsgiver er nærmest til å foreta denne verdsettelsen, ikke fylkeskommunen eller annen oppdragsgiver. (…)

Videre vil det i noen tilfeller måtte gjøres et fratrekk i markedsprisen fordi frikortet ikke er identisk med en ordinær periodebillett. I Oslo vil for eksempel den reelle fordelen av frikort for bussjåfører antakelig ligge noe lavere i verdi enn markedsprisen på periodebilletter i området, da den billetten som omsettes i markedet også gir adgang til å reise med tog.

Vy, CargoNet Go_Ahead,  SJ og Flytoget har så langt tilrettelagt for registrering av periodebilletter innenfor Ruter og tilsvarende områder. Billetten vil bli skattemessige verdsatt, og registrert, til for eksempel prisen av en gitt Ruterbillett innenfor et gitt antall soner (maks 10), men den registrerte billetten kan ikke benyttes på busser, trikker og t-bane. Den er kun gyldig på tog. Hvis man hadde kjøpt den samme billetten på vanlig måte (i markedet), ville den fått en større bruksverdi for samme pris. NLF mener derfor at verdien på billetten i dette eksemplet er satt for høyt. Det er et klassisk eksempel på at «frikortet ikke er identisk med en ordinær periodebillett». Hvis man også har behov for å benytte andre kollektivmidler enn toget, må man kjøpe vanlig ruterbilletter i tillegg til å registrere at man har mottatt «verdien av en ruterbillett» fra arbeidsgiver. Det sier seg selv at dette virker urimelig.

Ved registrering av månedskort innenfor for eksempel hele Ruterområdet, vil de fleste tjenestereiser (som ikke skal beskattes) i praksis allerede være inkludert i den «private» billetten, og det vil ikke være behov for å registrere en tjenestereise i tillegg. Da kan det oppfattes som om man skatter også av tjenestereiser. Dette er enda et argument for at det bør gjøres fratrekk sammenlignet med markedsprisen på månedskort. Siden dette er gratisbillettene, skal det ikke kunne forstyrre togoperatørenes mellomhavende med Ruter og andre fylkeskommunale kollektivselskaper.

NLF vil jobbe videre for en mer korrekt verdifastsetting av bruk av personalbilletten enn det som er opplyst om så langt.

Hvor mye må betales i skatt?

Den enkelte kan foreta private reiser med toget skattefritt inntil et gitt kronebeløp før det beregnes fordelsbeskatning av overskytende verdi. Reiser foretatt av ektefelle/samboer og barn registreres på den som eier personalbilletten. Den enkelte personalbilletteier blir fordelsbeskattet av samlet verdi for alle private reiser med utover fribeløpet, uavhengig av hvem i familien som har reist. Barn under 18 år kan reise ubegrenset, mens antall reiser for ektefeller fortsatt er begrenset til 10 reiser i året som inngår i grunnlaget som skal skattlegges. Registrerte tjenestereiser og produkttillegg blir ikke fordelsbeskattet.

Hvor mye skatten utgjør avhenger av den enkeltes skattesats og reisevaner. For eksempel må en person med sølvbillett som registrerer private reiser for totalt 20 000 kroner i løpet av et år, betale skatt av 5700 kroner i Vy (omtrent likt i Go-Ahead og SJ). 20 000 kroner minus fribeløpet på 14 300 kroner). Dersom vi estimerer en skattesats er på 35 prosent, blir skatten i underkant av 2000 kroner. 

Hva defineres som privat reise og tjenestereiser? 

Private reiser er reiser som foretas på fritiden, inkludert reiser til og fra din faste arbeidsplass eller stasjoneringssted.

Tjenestereiser er alle jobbrelaterte reiser som ikke er til ditt faste arbeidssted. Tjenestereiser beskattes ikke. Eksempler på en tjenestereise er reiser til og fra kurs på andre steder enn ditt faste arbeidssted eller reiser mellom stasjoneringssteder i arbeidstiden (passreiser).

Skatteetaten har fastslått at reiser til og fra arbeidssted ikke er en tjenestereise, uavhengig om man reiser med bedriftens egne transportmidler eller ikke. Men hvordan stiller dette seg for administrativt ansatte under og etter koronapandemien? Nå er veldig mange pålagt å jobbe hjemme og begrense tilstedeværelsen på arbeidsstedet så mye som mulig. Samtidig legger togselskapene til rette for fleksitid og for mulighet til å arbeide samtidig som man reiser. Er en reise til arbeidstedet ditt en privat reise, eller en tjenestereise, når du i hovedsak er pålagt å arbeide hjemme, og benytter reisetiden til arbeid? Dette er nok et postpandemisk spørsmål Skatteetaten enn så lenge ikke vil forholde seg til.

Alle togreiser må registreres fra og med 1. januar 2021. Både private og tjenestereiser. Fra neste år må vi alltid ha registrert en gyldig billett når vi reiser med tog.

Men hvorfor er behov for å registrere tjenestereiser når disse ikke skal skattes av? Årsaken til at også skattefrie tjenestereiser må registreres, er at togoperatørselskapene får igjen en andel av den summen de betaler til Entur for å «kjøpe» personalbilletter fra sine ansatte. Siden det tross alt ikke er Entur som produserer togreisene, men togselskapene, må Entur teknisk sett «kjøpe tilbake» reisene fra de samme togselskapene de har solgt personalbilletter til. Togselskapene (og eventuelle datterselskaper) skal i praksis bare betale for den andelen reiser som de ikke produserer selv. 

Entur tar et administrasjonsgebyr for å organisere billettløsningen. Resten av «inntektene» Entur har på personalbilletten betales tilbake til togselskapene ut fra stor andel av personalbillettreisene som foretas hos hver togoperatør. Arbeidsgivere som ikke er togoperatører (men inkludert togoperatøren Flytoget) betaler for personalbilletter til sine ansatte, uten å få noe refusjon fra Entur.

Hvordan blir den praktisk løsningen?

Private reiser og tjenestereiser kan registreres i Vy-appen, vy.no eller i Enturs kanaler. Entur-appen, entur.no, betjent billettsalg og billettautomater. Det kan registreres enkeltbilletter, periodebilletter og årskort (356 dagers billett) gjeldende på Vy, Go-Ahead og SJ, samt produkttillegg, Sove, Pluss, Flex med mere. Begrensningene som gjelder for bronse- og sølvbilletter videreføres som før.

Vy opplyser om at passreiser kan registreres etter at man har satt seg på toget man reiser pass med.

Entur jobber med praktiske løsninger for registeringen av reiser med personalbilletten som skal være klare før nyttår. Bruksanvisning på hvordan reiser registreres sendes ut når løsningen er foreligger. 

Entur legger ut informasjon løpende på: https://personalbillett.entur.no/ 

Priser på personalbilletten i 2021

Personalbillettordningen eies av Jernbanedirektoratet. De fastsetter prisene togselskapene må betale for personalbillettene.

Ansatt bronse             9 852,-
Ansatt sølv                 13 152,-
Pensjonist bronse       5 172,-
Pensjonist sølv           6 822,-

Bedrifter har personalbillett i 2020:

Vy, CargoNet, Agilia (NSB Trafikkservice), Railcombi, Bane NOR, Spordrift, Baneservice, Flytoget, SJ Norge, Go-Ahead Norge, Mantena, Entur, Norske Tog.

I 2020 hadde 13 678 ansatte og pensjonister personalbillettrettigheter på tog, fordelt på 6221 bronse- og 7457 sølvbilletter. 4 082 pensjonister hadde personalbillettrettigheter.

I tillegg kommer billetter til familiene (barn under 18 år, ektefeller/samboere).

Totalt sett er det i underkant av 30 000 personalbillettbrukere, som enten har årsbillett, strekningsbillett eller 10 dagsbilletter.

Fribillett for pensjonister

Flere pensjonister lurer på om reisekortet fortsatt kan benyttes eller må alle ha app etter nyttår?
Fra 2021 vil reisekortet ikke lenger gjelde som gyldig billett. Endringen er at alle reiser må registreres på forhånd før man går på toget, men man behøver ikke smarttelefon og app. Reisekortet kan fortsatt benyttes til å registrere («kjøpe») personalbilletter på billettautomatene. Reisekortet må da legges på en billettautomaten, og muligheten til å kjøpe billetter til 100 prosent rabatt kommer opp. Tast inn ønsket reisestrekning. Eventuelle sitteplasser og andre produkttillegg skal betales som før. Hvis det kjøpes periodebillett og enkeltreise uten plass vil man få billetten direkte på reisekort. Ved kjøp av enkeltbillett med plass vil man få utstedt en papirbillett. (Det er 30 dagers forsalg på automat, ikke tre måneder).

Det er også mulig å bestille billetter på telefon via Enturs kundesenter 61 27 90 88, på betjent billettsalg og på vy.no eller entur.no. Kundesenteret kan sende hentekode til billetter på e-post eller papirbillett i posten. Ved bestilling i betjent billettsalg, som finnes på jernbanestasjonene  i Bergen, Stavanger, Trondheim, Oslo S og Oslo Lufthavn, får man billetten direkte på papir eller på reisekortet.

Pensjonistene med personalbillettrettighet er i hovedsak omfattet av de samme skatteregler og fribeløpsgrenser som gjelder for de ansatte i det selskapet de har vært ansatt i.

Pensjonistene er i alder fra 62 til godt over 100 år, ett aldersspenn på over 40 år. NLF har fått henvendelser fra både pensjonister og pårørende som forteller om gamle jernbanefolk som verken har eller behersker verken internett, smarttelefoner, billettautomater eller andre nyskapninger av vår tids galopperende digitale utvikling. Dette er folk i en aldersgruppe som i sin tid også har vært med på rivende teknologisk utvikling, og de bør få respekt for å ha nådd sitt teknologiske metningspunkt. Denne respekten får de ikke med det nye systemet for personalbilletter. Mange som fram til nå har kunnet bruke toget selvstendig, vil nå behøve hjelp for å få registrert reisebevis. Det kan oppleves som uverdig å ikke lenger beherske billettløsningen og toget vil framstå som utilgjengelig selv om de har personalbillett.

Det kan argumenteres med at akkurat samme problemstilling også gjelder for eldre betalende kunder. Ja, det er nok riktig, og det forklarer kanskje hvorfor så få eldre mennesker reiser med togene våre. Jeg håper konduktører og kontrollører er kjenner sin besøkelsestid og begår «mytteri» på vegne av eldre som reiser med reisekortet, og aksepterer det som gyldig billett. Staten taper neppe store inntekter på det.

Personalbillette (Fribilletten) Pensjonister  Egenandel bronseEgenandel sølvFribeløp før skattSkattefri gave fra bedriftSamlet fribeløp (pr familie) før skatt -Bronse (Fribeløp + skattefri gave + egenandel)Samlet fribeløp (pr familie) før skatt – Sølv. (Fribeløp + skattefri gave + egenandel)Rabatt pr reise
NSB/VY3508000500013350100%
CargoNet370 (per personalbillett) 8000500013370100%
SJ Norge08000450012500100%
Go-Ahead Norge2008000450012700100%
Bane NOR/Spordrift25000250100%
Flytoget*
Baneservice????? 100%

*Flytogets pensjonister har tilgang på  6 billetter på Flytoget pr år, men ingen ordinær personalbillett