Styrt uttak av overført ferie og kompdager for å unngå permitteringer i Vy tog Øst

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom NLF og VY tog Øst om følgende:

 • Vy Øst vil kunne pålegge personalet å avvikle overførte feriedager og komp. dager opparbeidede t.o.m mai 2021, i perioden fram til 31.mai.2021.
 • Vy Øst vil gå målrettet i dialog med de som har tilgjengelige dager som ikke er plassert. Hver enkelt vil bli kontaktet av Plan/ressursstyrer for å avklare hvilke dager den enkeltes ferie/komp skal avvikles.
 • For at personalet skal å få en viss oversikt og mulighet for påvirkning på hvilke dager det er mulig for å avvikle ferie, vil Vy Øst hver fredag utarbeide en oversikt som viser hvilke dager som er tilgjengelig for ferieavvikling de neste 14 dagene. Denne oversikten vil nødvendigvis være «ferskvare», siden dagene vil bli færre etter hvert som ferie blir innplassert.
 • Personell med langtidssykefravær vil ikke bli pålagt å avvikle ferie.
 • Dersom det oppstår situasjoner der planlagt ferie medfører at Vy Øst mangler personell, vil de som har ferie først blir forespurt om de ønsker å jobbe, framfor å bruke overtid til å dekke disse tjenestene.
 • Ledere skal ikke jobbe ekstra overtid i denne perioden.
 • Vy Øst følger opp at også administrativt personell avvikler ferie i perioden.
 • For å sikre nødvendig fleksibilitet m.h.t planlegging/replanlegging som følge av tiltakene, er partene enige om det gjøres unntak i overenskomstens pkt. 5.3.2 (første kulepunkt) slik at fristen for varsling av månedskart for april og mai endres på følgende måte, uten at dette medfører kompensasjon for kort varsling:
  • Månedskartene for april og mai deles i to. Del 1 (t.o.m 15. april), varsles i.h.t ordinær varslingsfrist og del 2 varsles senest en uke etter opprinnelig varslingsfrist.
  • Påsken varsles ut i.h.t vanlig frist.
 • Gjeldende arbeidsplaner legges til grunn og rullerende endringer skal unngås.
 • Utenom unntakene som er beskrevet over, legges overenskomsten, Arbeidsmiljøloven og Ferieloven til grunn.

Bakgrunn

Bakgrunnen for tiltakene er en videreført kapasitetsreduksjonen i togproduksjonen ut mai 2021, som følge av koronapandemien. I følge Vy Øst medfører det et økonomisk tap for Vy Øst på ca 35 MNOK i måneden i.h.t. budsjett, som er allerede korrigert for koronasituasjonen.

Vy mottar tilleggsbevilgninger fra Jernbanedirektoratet (JDIR), men JDIR stiller krav til at virksomheten strekker seg langt for å redusere kostander. Dette påvirker hvor stor egenandel (mellom 5-15%) Vy må betale av det totale tapet. Konkret forventes en total kostnadsreduksjon på omlag 10 millioner i mnd. Omtrent 2 millioner av kostnadsreduksjonene forsøkes å oppnås gjennom personellets ferie- og kompavvikling.

Vy Øst vil holde NLF løpende informert. Dersom tiltakene ikke gir den ønskede effekt, eller det oppstår nye situasjoner, vil det bli innkalt til nye møter for å vurdere andre tiltak.

2021.03.12 - NLF - Oppslag nr. 06-2021 - Styrt avvikling av ferie og komp i Vy Øst.pdf