Enighet i lønnsoppgjøret mellom Vy og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Vygruppen og NLF i tariffoppgjøret 2022 med virkning fra 1. april

 • Lokomotivførere gis et generelt tillegg på kr 1700,- pr måned
 • Lokomotivførere under grunnutdanning gis et generelt tillegg på kr 1219,- pr måned
 • Lokomotivledere gis et generelt tillegg på kr. 2030,- pr. måned
 • Øvrige medlemmer av NLF gis et generelt tillegg på 3,7 % på grunnlønn
 • Minstelønn lokomotivførerleder økes med kr 2091,- pr måned
 • Lokaltogtillegget gjøres om til 40% av timelønn og økes fra kr 105 til kr 121
 • Lokaltogstillegget gjelder på de samme pendlene som fram til i dag, uavhengig av betegnelse på pendlene
 • Lørdags- og søndagstillegget utvides til å gjelde fra kl. 17.00 på fredag til kl. 06.00 på mandag 
 • Oppmøte- og avslutningssted endres fra ordrerom til plattform. Gangtid til og fra hotell, driftsbanegård og hensettingsområde beregnes etter faktisk tid. Overenskomstens punkt 5.5.4 og særavtaler for gangtid revideres. Endringen innebærer ikke endringer i tid til ordrekontroll. Det er inngått en særavtale om unntak for personale i svenskekjøring
 • Det etableres en styringsgruppe som gis i mandat å finne en løsning på utfordringene med manglende pensjonsopptjening av variable tillegg over 66 000 for 63-kullet, og evt. yngre, som står i lukket pensjonsordning. Det er enighet om et utgangspunkt for en beregningsmodell for kompensasjon, inkl. beregnet avkastning, innenfor de avsatte midlene beskrevet i punkt 5 i «Protokoll om ny pensjonsordning» fra 28.11.2017. Kompensasjonen vil bli beregnet individuelt og komme til utbetaling ved pensjoneringstidspunktet
 • Det nedsettes en arbeidsgruppe som gjennomgår overenskomsten med sikte på å tydeliggjøre hva som gjelder for ulike ansattgrupper. Arbeidsgruppen vurderer en splitting av avtalen for administrative/funksjonærer og turnuspersonalet. Arbeidsgruppen skal være ferdig innen 1.6.2023
 • Frist for å søke enkeltstående feriedager endres fra 1.10. til 1.12
 • Ordningen for kompensasjon ved tap av helsegodkjenning etableres som en forsikringsordning med like vilkår som gjeldende særavtale. Bakgrunnen for endringen er endrede skatteregler som gjør dagens ordning skattepliktig

Protokolltilførsel fra NLF:

 • Vygruppen oppfordres til å rette en henvendelse til Finansdepartementet om at verdien av personalbilletten skal inngå i pensjonsgrunnlaget og feriepengegrunnlaget.

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i Vy om endringene i overenskomsten og protokollen. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.