Enighet i lønnsoppgjøret 2022 mellom LKAB Malmtrafikk og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom LKAB Malmtrafikk og NLF i tariffoppgjøret 2022 med virkning fra 1. april

  • Økning av grunnlønn på kr. 2004,- pr. måned.
  • I overenskomstens §§ 3 og 6 endres tiden for en betalt spisepause ved overtid på mer enn to timer, fra en halv til en time.
  • Matpengesatsen økes til kr 96,-.
  • Bemanning: Bemanning av togene i LKAB Malmtrafikk AS skal gjøres på en måte som sikrer en fordeling lik dagens nivå, med samme varighet som overenskomsten. LKAB Malmtrafikk AS bekrefter at LKAB Malmtrafik AB og LKAB også forholder seg til denne forpliktelsen.
  • Pensjon: Partene er enige om at det i hver tariffperiode skal gå gjennom de gjeldene ordningene og drøfte behovet for endringer.
  • Opplæring for lokomotivførere: De lokale parter skal i avtaleperioden reforhandle særavtale om opplæring og kompetanse i henhold til overenskomstens §10 for å samsvare med nå gjeldende forhold.
  • Avtale om omplasseringserstatning (hvor loss of license inngår) skal gjennomgås av partene innen første halvår i 2023 og vurdere revisjon av avtalen.

Resultatet av lønnsoppgjøret skal ut til uravstemning med frist 20. september 2022 (sendes ut på SMS). Nærmere informasjon om endringene i protokollene og overenskomsten (mellom NHO Logistikk og Transport og NLF) kommer senere.

2022.01.31 - NLF - Oppslag nr. 22-20 - Enighet i lønnsoppgjøret i LKAB Malmtrafikk 2022.pdf