Enighet i lønnsoppgjøret 2022 mellom CargoNet og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom CargoNet og NLF i tariffoppgjøret 2022 med virkning fra 1. april. Da partene ikke kom til enighet i forhandlingene før sommerferien og det ble brudd mellom partene, ble det fastsatt mekling mandag 29. august med fare for streik. Etter forhandlinger ble det likevel enighet i oppgjøret fredag 26. august. Derfor avlyses meklingen og fare for streik er i denne omgang avblåst.  

Det ble enighet om følgende løsning:

 • Lokomotivførere gis et generelt tillegg på kr. 1860,- pr måned
 • Lokomotivførere under grunnutdanning gis et generelt tillegg på kr 1352,- pr måned
 • Lokomotivledere gis et generelt tillegg på kr. 1984,- pr. måned
 • Øvrige medlemmer av NLF gis et generelt tillegg på 3,7 % på grunnlønn
 • Etter innføringen av et eget skifttillegg har mengden nattarbeid økt uten at det har gitt endringer for kompensasjonen for ubekvem arbeidstid. Partene vil derfor se på utviklingen av lønns- og arbeidsvilkår for lokomotivførere i CargoNet. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av februar 2023.
 • Det inngås lik ordning som Vygruppen for avtale av kompensasjon for tap av sikkerhetstjeneste. Ordningen for kompensasjon ved tap av helsegodkjenning etableres som en forsikringsordning med like vilkår som gjeldende særavtale. Bakgrunnen for endringen er endrede skatteregler som gjør dagens ordning skattepliktig
 • Det inngås lik ordning som i Vygruppen for dagens pensjonsordning vedr. taket for variable tillegg i lukket ordning i SPK.
 • Dagens praksis for parkering videreføres
 • Endret overenskomsttekst om ekstrafridag pkt.6.10.3: Hvis ekstrafridagen ikke legges i sammenheng med ukefridag, kan den avsluttes før kl. 06.00, men må da bestå av minst 36 timer.
 • Følgende protokoltekst videreføres:
  • Forplikter å følge nasjonal standard ved utdanning av lokomotivførere
  • Grensegrenseoverskridende kjøring og bemanning av ARE-togene
  • Ansettelse normalt i 100 prosent stilling
  • Tildeling av overnattingsrom
  • Lokførerleder omfattes av overenskomsten

Et tema under forhandlingene var bruk av deltid og bemanning ved grenseoverskridende kjøring. I den sammenheng har NLF mottatt følgende e-post fra administrerende direktør i CargoNet i forbindelse med oppgjøret:

Avklaringer rundt CargoNets bemanningsplaner

Med bakgrunn i de diskusjoner som har oppstått knyttet til bemanningsplaner i CargoNet ønsker jeg å tydeliggjøre hva som er CargoNets planer og hensikter.

CargoNet har ikke til hensikt å benytte deltidsstillinger fremfor hele stillinger og har derfor ikke til hensikt å endre praksis i dagens situasjon. CargoNet ønsker å ansette førere i hele stillinger.

CargoNet har heller ikke til hensikt å øke omfanget av kjøring med svenske bemanningsselskaper. CargoNet ønsker å benytte egne ansatte til å kjøre våre tog.

Det er viktig for CargoNet at samarbeidet mellom NLF og CargoNet kan baseres på at vi sammen finner gode løsninger for en lønnsom drift og at NLF har tillit til at CargoNet fortsatt ønsker bemanningsløsninger basert på egne ansatte i hele faste stillinger.

NLFs kommentar:

NLF oppfatter at avklaringen fra administrerende direktør bekrefter at CargoNet ikke skal endre dagens praksis når det gjelder ansettelser og bemanning.

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i CargoNet om lønnsoppgjøret. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2022.08.26 - NLF - Oppslag nr. 21-2022 - Enighet i lønnsoppgjøret i CargoNet.pdf