Cargolink tøyer grenser

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

cargolink

Cargolink sertifiserte tidligere i høst en student som ikke hadde fullført lokførerutdanningen på Norsk Jernbaneskole, som lokomotivfører. NLF protesterte og anmeldte Cargolink for brudd på Jernbaneloven og førerforskriften. Statens Jernbanetilsyn (SJT) har midlertidig inndratt vedkommendes sertifikat, og Cargolink har fått en frist på seg for å dokumentere at personen har fått tilfredstillende opplæring.

Tekst: Grethe Thorsen

I tillegg ble Jernbaneverket anmodet om å stoppe toget vedkommende kjørte, noe de også gjorde.

Personen var elev på Norsk Jernbaneskole (NJ), hadde fullført førerbeviskurset og fått utstedt førerbevis av SJT. Vedkommende hadde også gjennomført omtrent ni måneder av lokføreropplæringen, som totalt er på halvannet år.

– Cargolink har brukt denne lokførerstudenten som prøvekanin for å se hvor langt de kan tøye strikken for hvor lite opplæring en lokfører trenger før SJT setter ned foten, sier Rolf Jørgensen

Opplæring i sertifikatdelen kan foregå på en fagskole eller i godkjente opplæringssentre som eies av jernbanevirksomheter eller en infrastrukturforvalter. Den vanlige modellen i Norge er en kombinasjon der Norsk Jernbaneskole, som er en fagskole, tilbyr utdanning i størsteparten av den generelle kompetansen som kreves for å kunne sertifiseres. Deretter tar jernbaneselskapene over og fullender utdanningen på den måten at ansetter nyutdannende lokførere og gir dem typekurs på togmateriell, strekningskompetanse og opplæring i intern regelverk.

Et jernbaneforetak er automatisk godkjent som opplæringssenter for egne tilknyttede førere gjennom foretakets sikkerhetssertifikat. Det kreves at de har utarbeidet og fått godkjent opplæringsplaner som samsvarer med regelverket i Førerforskriften. Opprinnelig ble slik godkjenningen gitt for at togselskapene skulle kunne forestå ”internopplæring”.

Cargolink har altså en godkjente opplæringsplan for tilknyttede lokførere, men i dette tilfellet ser det ikke ut til at de har fulgt den. (SJT definerer lokførerne i Trainlink som tilknyttede førere i Cargolink).

NLF har gjentatte ganger prøvd å sette søkelys på at manglende samsvar mellom den norske modellen for lokomotivføreropplæring og minimumskrav i EU/EØS-lovgivningen fører til at det oppstår smutthull i regelverket for lokførerutdanningen.

Cargolink søker etter nye lokførere

Cargolink søker nå etter nye lokførere i Trainlink, som leverer lokførertjenester til Cl. Tidligere lå en annonse ute på Finn.no, der det sto at den eneste kvalifikasjon søkerne trengte var førerbevis. Denne kvalifikasjonen har for eksempel mange elever som stryker ved Norsk Jernbaneskole. Annonsen er nå fjernet fra Finn.no, men ligger fortsatt på Cargolinks hjemmesider. Der er kvalifikasjonskravet endret til: – du er lokomotivfører med norsk sikkerhetskompetanse, eller du er under utdanning.

Dette kan ikke bety annet enn at Cargolink har intensjon om å gjennomføre hele sertifikatopplæringen internt. Det kan i teorien bety at lokførerstudenter som har fullført førerbeviskurset på Norsk Jernbaneskole (tar fem uker, kan sammenlignes med trafikalt grunnkurs for bil), men som stryker på et senere tidspunkt i utdanningsløpet, kan være potensielle lokførere for Cargolink. Cargolink kan overta studentene, fullføre utdanningen og sertifisere dem.
Selskapet kan naturligvis også ta inn «aspiranter» som har førerbevis fra andre europeiske land og ferdig opplærte lokførere.

Om de kommer til å gjennomføre dette kommer antageligvis an på hvor lang tid det vil ta, og hvor mye det vil koste. Det avhenger igjen av hva SJT har godtatt og godkjent som fullstendig opplæring for en tilknyttet lokfører i Cargolink, som tidligere ikke har utdanning fra Norsk Jernbaneskole eller tilsvarende utenlandsk lokførerutdanning. Etter det NLF kjenner til omfatter nåværende opplæringsplan i Cargolink kun ”etteropplæring”. Det vil si den siste delen av lokførerutdanningen som tilsvarer det andre togselskaper gjennomfører for ansatte som har fullført Norsk Jernbaneskole eller som tidligere har vært ansatt i andre togselskap.

Lokførerkompetanse -en kampsak!

– Lokførerkompetansen er en kampsak, sier NLFs forbundsleder Rolf Jørgensen. Han mener Cargolink med sin grensetesting forsøker å undergrave lokføreropplæringen.

– NLF har ikke noe prinsipielt imot flere utdanningsinstitusjoner. Det vi er imot er at kvaliteten lokførerutdanningen svekkes. Det er svært skremmende med tanke på trafikksikkerheten på jernbanen hvis opplæringstid for lokførere gjøres til en innsatsfaktor i konkurransen togselskaper i mellom, og blir viktigere enn selve innholdet i utdanningen, sier Jørgensen. Han finner det også svært betenkelig at selskaper internt kan utdanne lokførere, uten at noen reelt sett kontrollerer kvaliteten. 

NLF mener togselskapene må ta grep og sette felles krav til omfang og kvalitet på lokføreropplæringen i Norge. -Vi kommer til å følge opp myndighetskrav til lokførerutdanningen fra Statens Jernbanetilsyn, og stille krav til kompetanse i tariffavtalen i hvert enkelt jernbaneselskap, forteller Jørgensen.

NLF arbeider for å få etablert et uavhengig sensor-regime for sertifisering av lokførere. -Tradisjonelt har selskapene sertifisert selv, men når ressursene til opplæring blir en avgjørende faktor for bunnlinja i togselskapene, er ikke det lenger holdbart, mener han. 

– Det aller viktigste er at utdanningen har god kvalitet. Norge har full anledning å stille strengere krav til opplæringen enn det EU-regelverket fastsetter som minimumsstandard, avslutter Jørgensen.