Lokførersertifisering i Cargolink underkjennes

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Godstogselskapet Cargolink sertifiserte i oktober en lokførerstudent som ikke hadde fullført Norsk Jernbaneskole, eller annen tilsvarende lokføreropplæring. Denne sertifiseringen er nå underkjent av Statens Jernbanetilsyn. (SJT)

NLF anmeldte saken til politiet og varslet Statens Jernbanetilsyn, som midlertidig fratok studenten lokførersertifikatet.

SJT gjennomførte et tilsyn i Cargolink. Under tilsynet kunne ikke selskapet framskaffe dokumentasjon på at vilkårene var tilstede for å kunne sertifisere vedkommende som lokfører.

Cargolink fikk etter dette en frist på fire uker til å dokumentere at sertifiseringskravene var oppfylt. 7. desember mottok STJ slik dokumentasjon fra selskapet. Cargolink selv konkluderte med at vilkårene for å utstede sertifikat var oppfylt.

Dette er SJT ikke enig i. Dokumentasjonen Cargolink har sendt inn viser ikke at nødvendig vilkår for å inneha sertifikat var oppfylt, skriver SJT i et brev. SJT merker seg at Cargolink fremdeles opprettholder påstanden om at personen skal ha tidligere kompetanse som lokfører fra NSB. Denne angivelige kompetansen vektlegges uten at dette kan dokumenteres. SJT skriver at de er kjent med at vedkommende ikke har vært lokfører i NSB.

SJT presiserer også at opplæring og tjenestegjøring på museumsbaner ikke kan tillegges vekt i opplæringen for å bli lokfører etter kravene i førerforskriften.

Cargolink har satt opp en matrise hvor de sammenligner kravene i førerforskriften med opplæringsplanen til Norsk Jernbaneskole og Cargolinks interne bestemmelser. I denne matrisen er det konkludert med at personen har fullført så store deler av sin utdanning på Norsk Jernbaneskole at det tilsier at kravene i førerforskriften er oppfylt.

SJT svarer at Norsk Jernbaneskoles lokførerutdanning betinger at studentene følger hele opplæringsplanen for å tilegne seg den kunnskap og kompetanse som tilsier at kravene i førerforskriften er oppfylt.

SJT kan ikke se at Cargolink har innhentet dokumentasjon på at føreren har fullført eller fått godkjent verken hele eller deler av lokførerutdanningen ved Norsk Jernbaneskole. De har heller ikke dokumentert hvordan Cargolink har gitt den opplæringen som trengs for å kompensere for den udokumenterte opplæringen fra Norsk Jernbaneskole.

SJT kan ikke se at det er grunnlag for å utstede sertifikat i dette tilfellet og har vedtatt at den tidligere lokførerstudenten nektes videre kjøring.