NSBs IT-ansatte fikk tilbud om jobb i India og Polen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

(Oppdatert 28/9-16) De ansatte i IT Drift og sikkerhet i NSB ble lovet virksomhetsoverdragelse til NSB nye IT-leverandør Wipro. Overraskelsen var derfor stor da Wipro kunne fortelle at ingen var ønsket over med mindre de takket ja til stillinger i Polen eller India.

Tekst: Grethe Thorsen

 I en nyhetsartikkel på NSBs intranett 12. juli, som omhandlet at «Wipro skal drifte NSBs IT-infrastruktur» ble sagt følgende: «Avtalen innebærer også en betraktelig kostnadsreduksjon for NSB, og tjenestene skal bli like bra eller bedre enn før. Servicedesk vil selvsagt fortsatt være på norsk. Dagens IT-medarbeidere gis muligheter til å bli overført til Wipro.»

De IT-ansatte har nå nylig blitt fortalt i individuelle møter med Wipro at det ikke vil bli opprettet noen jobber her i Norge slik som de ble lovet, men om de ønsket kan de få jobb i India eller Polen. Av forståelige grunner var dette lite relevant for de ansatte. De hadde derfor ikke noe annet reelt alternativ enn å ta imot et tilbud om en sluttpakke og forsvinne fra NSB. Med dem forsvinner også kompetansemiljøet på NSBs spesialiserte IT-drift, som nødvendigvis må videreføres.

-NSB sitter nå igjen med er en stab med teknikere som føler seg direkte ført bak lyset og som er svært lite motivert for å lære opp indiske team. Den prosessen er foreløpig ikke startet, men skal være avsluttet 31. Mars i 2017. Slike prosesser tar gjerne ett til to år å gjennomføre, sier Stein Kvarme, seniorrådgiver i NSB IT Drift og sikkerhet.

Alle de 40 ansatte på avdelingen har siste arbeidsdagen sin den 31. Mars 2017. Fra den datoen vil det kun være indisk personell tilstede.

Ett problem er at NSB sannsynligvis kommer til å bli den store taperen når et så spesialisert fagmiljø forsvinner fra jernbanen. Det største problemet er likevel at dette er en svært uverdig behandling av bedriftens medarbeidere.

NSB garanterer norske arbeidsvilkår

19. september legger NSB ut følgende uttalelser på sine intranettsider:

– Ettersom det den siste tiden har vært omtaler av norske bedrifter som har brukt indiske selskaper til IT-drift, har vi presisert overfor leverandøren at vi forventer normale, norske arbeidsforhold for deres ansatte, med regulerte arbeidstider. Norske regler gjelder for alle som jobber for NSB, sier IT-direktør Trude Østby Dahl.

– Det blir ikke en eneste arbeidstaker i Wipro ansatt i Norge under norske regler. Det virker søkt å påstå at NSB forventer normale, norske arbeidsforhold med regulerte arbeidstider for Wipros ansatte i Polen og India, når ingen andre i disse landene er underlagt norske regler, skriver NSBs fagsjef for arbeidsmiljø og helse, Ørn Terje Foss i artikkelens kommentarfelt på intranett.

I et tilsvar i kommunikasjon etter innlegget heter det:

«I denne kontrakten har vi også innarbeidet særskilte kontraktskrav for å sikre at alt arbeid skjer i henhold til Arbeidsmiljøloven (AML). (…) Inngått avtale med Wipro vil bli gjenstand for særskilt oppfølging av etiske krav både med tanke på risiko for brudd på kravene og for å ivareta våre forpliktelser jfr medlemskap i IEH .»

Det blir interessant å se hvordan NSB skal følge opp dette.

Videre i samme artikkel sier Østby Dahl at Servicedesken fortsatt skal være norsk, med egen bemanning på større arbeidsplasser og utrykning ved behov. Servicedesken skal drives fra Polen, med norsktalende bemanning mellom klokken 07 og 17 og engelsktalende medarbeidere mellom 17 og 07.

Dagens IT-ansatte har fått beskjed om at servicedesk skal bemannes med polske studenter på dagtid og av engelsktalende indere på natt.

My togbrett doesn’t work today…?

Lokførere og konduktører ringer servicedesk får å få brukerstøtte, eller når det oppstår problemer med innlogging på Togbrett eller Jobbportalen. Ved behov reservebrett eller erstatningsbrett, og problemer med pålogging av togradio eller MT for konduktørenes del. Dette er en hyppig brukt vakttelefon og det er avgjørende, forutsatt et mål om høy togpunktlighet, at det kort responstid og minimal nedetid. Men aller viktigst er god kommunikasjon mellom bruker og brukerstøtte.

For de fleste turistengelsktalende lokførerne er det nok allerede en utfordring å snakke med IT-folk på norsk. Hvordan blir dette når språket endres til teknisk engelsk?

Billigere og bedre..?

Dette blir billigere og bedre reklamerer NSB med samme intranettartikkel. Det oppgis flere grunner til at NSB setter ut IT-driften. Noe av det viktigste skal være økt fleksibilitet grunnet jernbanereformen. Men også reduksjon av IT-kostnadene, og at NSB ønsker å få riktig sammensatt kompetanse som fortsatt skal sikre driftsstabilitet og god brukertilfredshet.

Man kan jo spørre seg om hvorfor NSB ikke har holdt seg med riktig sammensatt IT-kompetanse fram til nå? IT-kompetansen skal ikke bare bli billigere, den skal også bli bedre i samme slengen?! Man kan jo lure på hvordan en IT-kompetanse, som har svært få forsinkelsestimer på samvittigheten, skal kunne bli så mye bedre? Trass i bange anelser da Togbrett ble innført, har faktisk både togbrett og grensesnitt mot FIDO fungert veldig bra. Togpersonalet har fått god nok support fra NSBs Servicedesk til at togene har gått som de skal. Ansvar for stoppende feil har ligget andre steder.

 

Meld. St 27 (2014-2015): På rett spor (Jernbanereformen)

 Sitat fra side 36:

Omstruktureringsforslagene som presenteres i denne meldingen innebærer at mange av sektorens ansatte vil oppleve endringer på arbeidsgiversiden, enten ved at oppgaver flyttes til annen arbeidsgiver, at arbeidsgiver får annen tilknytningsform til staten eller at arbeidsgiver får ny eier. Dagens ansatte er den viktigste ressursen for å få til en vellykket omstilling i sektoren. Regjeringen vil derfor legge vekt på å ha en inkluderende og forutsigbar prosess for de ansatte.

ketil-solvik-olsen-0516-rediget2Foto: Regjeringen. Redigert: NLF

 

NSB skal avklare fakta

Lokomotivmands Tidende har spurt NSBs IT-direktør Trude Østby Dahl om de betrakter dette som avtalebrudd fra Wipros side? Og om andre anbydere ble utkonkurrert på feil grunnlag fordi Wipro ga feil opplysninger om hvor de skulle ha ansatte?

Østby Dahl skriver i en mail at i anskaffelsesprosessen har virksomhetsoverdragelse vært et krav til leverandørene med følgende ordlyd:

“NSB wish to be associated with a supplier who can offer local presence in the Oslo region and who can offer office facility to the transferred persons. It is important that the supplier has ambitions to make the necessary investment in Norway and will safeguard the points above.”

En del av omstillingstiltakene har også vært at de ansatte fritt kan velge mellom virksomhetsoverdragelse og sluttpakker gitt av NSB. Dialog og en til en samtaler med leverandøren har vært frivillige. 12 ansatte valgte å gjennomføre samtaler med leverandøren. De andre ansatte valgte sluttpakke uten samtale med leverandøren. Vi har fått tilbakemeldinger fra de 12 ansatte som gikk i dialog om at prosessen ikke har vært tilfredsstillende gjennomført. Vi er derfor i dialog og avklaringer med ansatte og leverandøren for å finne ut hva som er kommunisert til de som valgte samtaler.

Din påstand medfører ikke riktighet vedrørende at personer fra NSB må flytte til Polen eller India ved virksomhetsoverdragelse. Det er for tidlig å kommentere de konkrete spørsmålene dine, da vi er i prosess for å avklare fakta i dialogen mellom de ansatte og leverandøren.