Tilsynet stopper CargoNets føreropplæring

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Statens Jernbanetilsyn (SJT) har funnet store avvik i CargoNets nye opplæring for ”førere for kjøring av kortere tog”. Verken kravene som stilles for å være opplæringssenter, eller utdanningskravene til førere er oppfylt.

Tekst: Grethe Thorsen

Statens Jernbanetilsyn gjennomførte i mai tilsyn hos CargoNet med spesiell vekt på opplæring av førere. Målet var å avklare hvorvidt CargoNet gjennomfører sin utdanningsvirksomhet i samsvar med jernbanelovgivningen.

CargoNet har startet opplæring av førere til det de kaller ”kjøring av tog over kortere strekninger”. Dette tilsvarer det som tidligere har gått under betegnelsen «fører av skinnetraktor», og som er en yrkesgruppe som for det meste utfører skifteoperasjoner på terminaler.

CargoNet gjennomfører grunnopplæring og opplæring til sertifisering på kjøretøy og strekninger for folk som ikke tidligere vært lokførere eller fullført noen form for lokførerutdanning i henhold til førerforskriften (for eksempel fra Norsk jernbaneskole). Førerbevisopplæring har de fått hos en ekstern opplæringsinstitusjon i Sverige og førerbeviset er utstedt av Transportstyrelsen i Sverige.

Etter endt opplæring er førerne tiltenkt kjøring av tog fra Alnabru eller Lodalen til for eksempel Lillestrøm og Drammen.

CargoNet er godkjent som opplæringssenter for eget personell gjennom sitt sikkerhetssertifikat og har lov til gi opplæring og sertifisere førere. Denne godkjenningen ble imidlertid tildelt CargoNet under forutsetning av at opplæringen skulle gis til førere som enten har fullført Norsk Jernbaneskole, eller som tidligere har vært lokførere.

Avvik

SJT skriver i tilsynsrapporten at det er en vesentlig forskjell på å lære opp førere som har utdanning fra Norsk Jernbaneskole eller vært autorisert/sertifisert tidligere enn å utdanne førere som kun har førerbevis. Videre skriver de at CargoNet har store mangler i beskrivelser av sine oppgaver som opplæringssenter og gir grunnopplæring til førere uten at alle kravene som stilles til et opplæringssenter er oppfylt. De har heller ikke avviksbehandlet og vurdert de sikkerhetsmessige konsekvensene av å fravike virksomhetens egne interne bestemmelser og endre kravene til forkunnskaper for førere.

Endringen grunnopplæringen for CargoNets førere skulle også vært meldt til Statens Jernbanetilsyn. Noe som ikke er blitt gjort.

SJT hadde i 2015 veiledningsmøter med CargoNet hvor selskapet presenterte fremtidige planer for å gjennomføre egen opplæring av førere med kun førerbevis. I disse møtene veiledet tilsynet i hvilke krav som gjelder ved opplæring av førere, men det ble ikke gitt noen aksept av CargoNets planer.

Brudd på egne styringsdokumenter

SJT påpeker at det i CargoNets styringssystem står det beskrevet at fører av trekkraftkjøretøy som blir ansatt eller innleid i CargoNet skal enten ha gjennomført eksamen fra godkjent fagskole eller vært utdannet som lokomotivfører hos et annet jernbaneselskap eller jernbaneforvaltning.

CargoNet har startet grunnopplæring av førere som kun har godkjent førerbevis uten å ha fulgt opp dette avviket fra egne bestemmelser. Det er ikke tatt stilling til avvikets betydning for sikkerheten eller vurdert om det er behov for kompenserende tiltak. Dette er brudd på Sikkerhetsstyringsforskriften § 7-4. Vurderingen av den sikkerhetsmessige betydningen i endring av opplæring av førere er også mangelfull.

Oppfølging av avvik

SJT har nå gitt CargoNet pålegg om å identifisere årsak til avvikene, iverksetter tiltak både for å fjerne avvik og årsaker til disse, samt å evaluere effekten av gjennomførte tiltak. Hva det innebærer i praksis er ikke godt å si. Tilsynet kategoriserer ikke avvik i forhold til alvorlighetsgrad. Virksomheten må selv vurdere alvorlighetsgrad og eventuelt behov for å prioritere gjennomføring av tiltak raskere enn frister tilsynet setter.

skd-226-05-og-02-alnabru-pa%cc%8a-c43-1

Skiftetraktor SKD 226 på Alnabru. Foto: Lars Erik Thyrum Nilsen.

CargoNets nye ”lokfører”-opplæring