Konkurransegrunnlaget for trafikkpakke Sør

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Samferdselsdepartementet har lagt fram deler av konkurransegrunnlaget for den første trafikkpakken til høring. Trafikkpakke Sør som inneholder Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalslinja og er planlagt konkurranseutsatt ved ruteendring 2018.

Av: Grethe Thorsen
Foto: Sven Nørgaard

Konkurransegrunnlaget byr ikke på store overraskelser. Det stilles ingen krav til ansattes tariff-forhold utover at det skal være virksomhetsoverdragelse. Pensjon er ikke en del av virksomhetsoverdragelsen og er innledningsvis nevnt som årsak til at anbudskonkurransen er noe utsatt.

Etter hva NLF har kjennskap til er åtte togselskaper prekvalifiserte for konkurransen. NSB, Flytoget, SJ, MTR, Keolis, Arriva, Go Ahead Group og Boreal. NLF har allerede hatt møter med de fleste av dem.

Nasjonal standard for lokførerutdanningen

Krav til at ny togoperatør må følge nasjonal standard for lokomotivførerkompetanse er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Dette er vi fornøyde med.

Togselskapet bestemmer billettprisen

Den største overraskelsen er at at det sømløse billettsystemet regjeringen har reklamert for ikke vil innholde et felles takssystem. Det vil være opp til togselskapet selv å fastsette billettprisene, slik det er i Storbritannia. Det blir interessant å se hvordan dette skal løses på strekningen Kongsberg-Oslo, hvor to togselskaper med gjensidig gyldige billetter kan ha helt ulik billettpris?

Det vil være mulig å kjøpe billetter på tvers av togselskaper, men det er ikke stilt noen krav til korrenspondanse eller reisegarantier mot øvrig togtilbud.

Men det stilles krav om sømløshet ved korrenspondanse med lokalt kollektivtilbud på Jæren.

Pensjon i fare

Årsaken til at anbudskonkurransen er utsatt er at pensjon må utredes nærmere. NSB har en pensjonsforpliktelse til SPK på inntil fire milliarder. Noe som forhindrer selskapet i å konkurrere på like vilkår med selskaper uten denne forpliktelsen. Dette er likevel ikke de ansattes problem. Ansatte er garantert å få sine oppsatte pensjonsrettigheter i SPK utbetalt, uavhengig om NSB eksisterer eller ikke.

For de ansatte er faren for å gå i AFP-fella, manglende overgangs- og seniorordninger en langt større utfordring. NLF har bedt om at det stilles krav til etablering og avtalefesting av en pensjonsordning med de ansattes organisasjoner. Og at pensjonsvilkårene ikke skal være en konkurransefaktor.

NLF krever at arbeidstakere over 53 år skal få med seg ansiennitet fra offentlig over til privat AFP. Dette vil trolig ikke være mulig å gjøre for operatørene uten at det legges som et premiss i konkurransegrunnlaget.

NLF krever også at det må etableres overgangsordninger for de eldste som må bytte arbeidsgiver, og som vil få sin pensjon redusert fordi SPK har kortere opptjeningstid enn folketrygden.

NLF mener det må stilles krav til seniorpolitikk. En ny pensjonsordning innebærer at særaldergrensen forsvinner og at pensjonsalderen vil øke over natta. Dette er problematisk for et yrke hvor det kreves helsegodkjenning.

Virksomhetsoverdragelse

Konkurransegrunnlaget åpner for at ny aktør kan medbringe egne tog i tillegg til de togene staten stiller til disposisjon.

NLF krever derfor at virksomhetsoverdragelsen må går utover reglene i Arbeidsmiljø- og Jernbaneloven for å sikre at de som i dag kjører på strekningene fortsatt sikres ansettelse, uavhengig av hvilke tog som brukes. NLF krever også at dagens stasjoneringssteder opprettholdes.

NLF ber om at det stilles krav om faste ansettelser i 100 prosent stillinger. Hvis det skal gjøres unntak må det beskrives at innleid arbeidskraft skal følge gjeldende tariffavtaler for å unngå sosial dumping.

NLF ber om at leverandøren skal tilby de ansatte personalbillett med et gyldighetsområde som i dag.

Samarbeid med ansattes organisasjoner

NLF ber om at det kreves at ny aktør skal inngå et samarbeid med de ansattes organisasjoner umiddelbart etter kontraktinngåelse. Aktuelle leverandører (togoperatører) bør etablere et samarbeid også før en kontraktinngåelse for best mulig avklare forhold som er av betydning og som kan medføre kostnader.

NLF mener at det skal stilles krav til etablering av overenskomst og tariffavtaler med ansattes organisasjoner, og at lønns- og arbeidsvilkår ikke skal være en konkurransefaktor.

Kjøre – og hviletider

NLF ber om at krav til kjøre- og hviletider, som i dag hjemlet i overenskomstene mellom partene, tas med i konkurransegrunnlaget.

Det må også beskrives at leverandører skal ha tilgang til bygninger og fasiliteter som eies eller disponeres av BaneNOR for å ivareta togpersonalets behov for pauser.

Medinnflytelse på utvikling av tog

NLF ber om en forpliktende ordning som sikrer at togpersonalet får medinnflytelse på nyanskaffelser og ombygninger av togmateriell. Dette må ivaretas av både togeier og togoperatør. For togpersonalet er dette en vesentlig HMS-faktor.

NLF har også bedt om at ny operatør tilslutter seg varslingsordningen ved uønskede hendelser.

En smakebit av konkurransevilkårene for Sørlandsbanen er sendt ut til de prekvalifiserte togselskapene. Foto: Sven Nørgaard.