Ny tjenestepensjon i Flytoget

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Foto: Flytoget

Norsk Lokomotivmannsforbund har inngått avtale om ny tjenestepensjonsordning i Flytoget med virkning fra 1. januar 2019. Dagens SPK-ordning lukkes fra samme dato.

Hvorfor ny pensjonsordning i Flytoget nå?

 • Jernbanereformen ruller videre. Privatiseringen og anbudsutsettingen av persontrafikken fortsetter. Alle strekninger, inkludert Flytoget vil etter planen være anbudsutsatt innen 2025. Det er også kjent at dagens regjering ønsker å selge Flytoget. Ved anbudsutsetting eller salg vil de ansatte risikere å miste dagens SPK-ordning. I lys av at det forventes store endringer på norsk jernbane har NLF vurdert at det er bedre å forhandle pensjon mens verdien av SPK fortsatt er intakt, enn å vente til vi sitter med kniven på strupen.
 • Ny pensjonsordning vil bedre Flytogets konkurranseevne og trygge arbeidsplasser i den nye jernbanevirkeligheten.
 • Enighet mellom LO og Staten om ny SPK-tjenestepensjon 3.mars vil endre SPK fullstendig. Den er tilpasset pensjonsreformens mål om at alle skal jobbe lengre. Fra 2020 og fra og med 1963-kullet er ikke SPK lenger en ytelsespensjon. Offentlig AFP er fra samme tidspunkt (og årskull) endret og årlig utbetaling kraftig redusert. Det er også enighet om at særaldersgrensene skal endres, men hvordan er fortsatt uavklart.
 • Det betyr at årskull født etter 1963 uansett ikke vil kunne gå av på tilsvarende betingelser som dagens pensjonister i SPK.
 • Medlemsmøte om ny pensjonsordning avholdes 19. april kl. 16.00

Ny tjenestepensjonsordning innebærer:

 • Innskudd 0 G –7,1 G: 5,5 % (uten egenandel)
 • Innskudd 7,1 G –12 G: 15 % (uten egenandel)
 • Pensjonsgrunnlaget består av all lønn unntatt overtid for merarbeid, diett/kostgodtgjørelser og refusjoner
 • Uførepensjon på nivå med offentlig sektor
 • AFP i privat sektor for arbeidstakere født i 1964 og senere
 • Gruppelivsforsikring på 20 G
 • En driftspensjon, av tilsvarende verdi, erstatter særalderspensjon og offentlig AFP for arbeidstakere født til og med 1963.
 • Det gis kompensasjoner til alle som får et beregnet tap, (se avsnitt om kompensasjoner)
 • Loss of licence tilpasses ny pensjonsordning
 • Ny pensjonsordning skal innarbeides i overenskomsten
 • Ny pensjonsordning vil også gjelde hvis Flytoget etablerer datterselskaper innen togdrift i Norge

Uravstemning

 • Resultatet av forhandlingene sendt ut på uravstemning. Godkjenning av den nye pensjonsordningen krever flertall i både NLF og NJF. Uravstemningen skjer elektronisk. Alle vil få tilsendt informasjon på den kontaktinformasjon (epost/telefon) som er oppgitt i medlemssystemet.
 • NLF anbefaler våre medlemmer å stemme «ja» til forslaget.
 • Frist 23. april kl. 15.00

Spørsmål om den nye tjenestepensjonsordningen kan rettes til:

 

Nærmere beskrivelse av ny vilkårene i pensjonsordning

Ny Innskuddspensjon

 • Innskudd 0 G –7,1 G: 5,5 % (uten egenandel)
 • Innskudd 7,1 G –12 G: 15 % (uten egenandel)
 • Innskuddsordningen vil omfatte fast og midlertidig ansatte som arbeider minst 20 % av full stilling.
 • Ansatte som blir ufør, skal være sikret fortsatt sparing og premiebetaling til alderspensjon frem til pensjonsalder (67 år) Ved delvis uførhet med uføregrad 20 % eller mer, gis det fritak for tilsvarende del av innskuddet. Innskuddsfritaket reguleres med 2,25% (forventet G-vekst) for så å bli tatt opp til vurdering minst hvert femte år med den hensikt å følge G-utviklingen.
 • Pensjonsgrunnlaget i ny innskuddspensjon skal bestå av grunnlønn, faste tillegg og variable tillegg. Overtid for merarbeid, diett/kostgodtgjørelser og refusjoner inngår ikke i pensjonsgrunnlaget.
 • Innskuddsordningen utformes med fritt investeringsvalg.
 • Ansatte som har ulønnede, lovbestemte permisjoner fra Flytoget får dekket sine pensjonskostnader i permisjonsperioden.
 • Ansatte som har ulønnet permisjon fra Flytoget som tillitsvalgte, kan etter egen avtale stå i ordningen i inntil fire år mot å betale egen pensjonspremie

Risikopensjoner (uten fripoliseopptjening)

 • Uførepensjon på nivå med offentlig sektors uførepensjon
  • Grunndekning på ¼ G (maks 6 % av pensjonsgrunnlag)
  • Pluss 3 % av pensjonsgivende lønn opp til 12 G
  • Tilleggsdekning på 66 % av lønn mellom 6 og 12 G.
  • Uførepensjonen skal gi dekning for uføregrad over 20 % og dekke eventuell manglende Folketrygd for grader mellom 20-50 %.
  • Uførepensjonen tilknyttes barnetillegg på 4 % av pensjonsgrunnlag inntil 6 G, for inntil tre barn under 18 år.
  • Det er et krav om at uførepensjon skal utbetales samtidig med arbeidsavklaringspenger inntil NAV fastsetter eventuelt varig uføre.
 • Barnepensjon: 15 % av pensjonsgrunnlag til barnet fyller 21 år
 • Gruppelivsforsikringen – 20 G

AFP i privat sektor

Etableres for de som innfrir ansiennitetsvilkårene.

Loss of Licence

Dagens ordning for «loss of licence» skal forhandles og konkretiseres i tariffoppgjøret 2018 og tilpasses til at den enkelte forventes å stå lenger i stilling enn tidligere.

Driftspensjon for eldre arbeidstakere:

Det innføres en driftspensjon for arbeidstagere som på overgangstidspunktet 01.01.2019 er 55 år eller eldre, og dermed ikke kommer inn i ordningen for privat AFP.

 • For de med aldersgrense 70 år tilsvarer driftspensjonen størrelsen på dagens offentlige AFP. Endelig ytelse beregnes for hver enkelt på uttakstidspunktet.
 • For de med aldersgrense 65 år tilsvarer driftspensjonen størrelsen på dagens beregning av særalderspensjon. Som i dag kan beregning av offentlig AFP velges dersom den gir en høyere ytelse.
  • 85-års regelen benyttes på samme måte som i SPK-ordningen og gir mulighet til pensjonsuttak fra 62 år.
  • Til fradrag i driftspensjonen kommer opptjent oppsatt rettighet fra SPK
 • Pensjon under utbetaling reguleres årlig pr 1. mai, i takt med regulering av alderspensjon fra NAV.
 • Det er mulig å ta ut delvis driftspensjon, men dette må søkes og innvilges av arbeidsgiver, på lik linje med dagens AFP og særalderspensjon.
 • Det gis mulighet til jobb utenfor Flytoget ved siden av driftspensjonen uten avkortning. Dette gjelder både offentlig lik AFP og særalderspensjon over drift.
 • Det er mulig å kombinere driftspensjonen med uttak av alderspensjon fra NAV.
 • I tilfelle det blir klart at Flytogets eksistens er truet og derigjennom ikke kan møte sine forpliktelser ovenfor de som har tatt ut pensjon fra driftsordningen, innbetales tilstrekkelige midler til et livsforsikringsselskap slik at ytelsen er sikret frem til 67 år.

Også kompensasjonstillegget skal avsettes slik at det kan betales i tillegg til driftspensjonen til 67 år, t.o.m 63-kullet, enten på ordningen nevnt over eller på annet vis.

Kompensasjoner

 • Alle som er ansatt i Flytoget til og med 2017 vil få et kompensasjonstillegg
 • Kompensasjonstillegget vil bli utbetalt til de som beregningsmessig kommer dårligere ut enn med dagens pensjon fra 67 år.
 • Alle beregningene baseres på gjeldende vedtatte pensjonsregelverk, herunder regler for beregning av offentlig tjenestepensjon, AFP, særalderspensjon og ytelse fra Folketrygden pr mars 2018.
 • Kompensasjonen utbetales som et prosentvis tillegg til lønnen fra overgangstidspunktet og frem til dagens konsesjonsavtale for Flytoget utløper
 • Det prosentvise tillegget følger hele tiden utvikling i lønnen.
 • Det anbefales sterkt at kompensasjonstillegget avsettes til pensjonsformål
 • Utgangspunktet for kompensasjonsberegningen er uttak av alderspensjon ved 67 år med beregning av tjenestetid (SPK) og pensjonsinnskudd (innskuddspensjon) frem til 67 år.
 • Ved uttak av driftspensjon for de som omfattes av denne, så vil kompensasjonen utbetales sammen med driftspensjonen fram til fylte 67 år dersom den ansatte ved fratreden ville ha oppnådd 30 års opptjening. Ved mindre enn 30 års opptjening på uttakstidspunktet vil kompensasjonen korrigeres.
 • Ansatte som har inngått individuell avtale med arbeidsgiver om driftspensjon, og pensjoneres før 67 år, får en korrigert kompensasjonsprosent som vil gjelde fra uttakstidspunktet frem til 67 år. De korrigerte kompensasjonsprosentene beregnes samtidig med opprinnelig kompensasjon høsten 2018. De korrigerte kompensasjonsprosentene skal sikre at tilstrekkelig kompensasjon er utbetalt til å dekke differansen (fra 67 år) mellom det uttak fra SPK vil gitt sammenlignet med ny pensjonsordning ved pensjoneringstidspunktet.
 • Kompensasjonene er beregnet ut i fra følgende forutsetninger, som tar utgangspunkt i forutsetninger fra Norsk regnskapsstiftelse:
  • Lønn og G-vekst på 2,75%
  • Avkastning frem til 57 år 5,1%
  • Avkastning fra 57 år 4,5%
  • Diskonteringsrente 1%
  • Vedtatte regler for offentlig tjenestepensjon per 1. januar 2018
   1. Beregning av folketrygd er gjort iht. bransjestandard
   2. Levealdersjustering er gjort iht. bransjestandard, hvor benyttede forholds- og delingstall er iht. NAV per juni 2018
  • Forventet levealder følger K2013 tariffen som Finanstilsynet har pålagt norske forsikringsselskaper å benytte
 • Beregningene foretas en gang, og eventuelt kompensasjonsbehov fastsettes med endelig virkning høsten 2018.

Andre bestemmelser

 • Nyansatte i 2016, 2017 og 2018 som ikke oppnår tre års samlet tjenestetid (oppsatt rettighet) i offentlig tjenestepensjon, og som er ansatt i Flytoget AS pr. 1.1.19 skal kompenseres basert på innskuddssatsene i den nye innskuddsordningen i den perioden de har vært ansatt før iverksetting av ny pensjonsordning.
 • Kompensasjonen, samt beregnet avkastning for den aktuelle ansettelsesperioden, vil bli utbetalt når den enkelte oppnår tre års ansettelse i Flytoget.
 • Den ansatte oppfordres til å spare kompensasjonen til fremtidig pensjon og kan eventuelt spares i en individuell pensjonsspareavtale (IPS).