Støtteerklæring til heismontørenes streik for tariffavtale i Orona

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Norsk Lokomotivmannsforbund støtter helhjertet opp om heismontørene streik for tariffavtale i Orona Norway AS.

Orona Norway AS er et spansk heiskonsern som har etablert seg i Norge ved oppkjøp av flere mindre heisbedrifter. Selskapet er det eneste internasjonale heiskonsernet i Norge som ikke har tariffavtale.

Orona baserer mye av sin virksomhet på av utenlandsk og innleid av arbeidskraft. Klubbene i bedriften er ikke involvert og knapt nok informert i denne siden av bedriftens virksomhet, noe som begrunnes med taushetsplikt. Klubbene mistenker at bedriften driver sosial dumping og brudd på Arbeidsmiljøloven § 14-12 om likebehandling.

Heismontørklubben i Orona Norway, samt klubben i Heis 1 i Trondheim, som eies av Orona, har i over ett år krevd opprettelse av tariffavtale og avtaler som regulerer innleie av arbeidskraft. De krever også avtalefestet pensjon (AFP), stans i ulovlig heisarbeid i bedriften og ryddige innleiebestemmelser. Orona motsetter seg dette.

Tariffavtaler er et viktig middel i kampen for gode arbeidsforhold men også for rettferdig konkurranse mellom bedrifter. Streiken til Heismontørenes fagforening og EL og IT-forbundet er derfor ikke bare en kamp for heisbransjen men for hele fagbevegelsen.

Norsk Lokomotivmannsforbund støtter heismontørens streik for ordnede forhold og ønsker lykke til med kampen videre.