Enighet om overenskomst mellom Grenland Rail og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Etter et langt samarbeid og forhandlinger mellom Grenland Rail og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) signerte partene en overenskomst med tilhørende protokoller og særavtale 19. november 2018. Overenskomsten har virkning fra 1. januar 2019. Overenskomsten regulerer blant annet:

  • Ansettelse: Egne regler ved ansettelser og oppsigelser avtalefestes.
  • Lønn. Dagens lønnssystem og verdien av det videreføres.
  • Arbeidstid. Regulerer blant annet kjøre- og hviletid ved lokomotivførertjeneste og reise. Systemet med 7/7-ordninger videreføres.
  • Pensjon. Dagens pensjonsordning avtalefestes og privat AFP etableres i bedriften. Med AFP øker verdien av pensjonen i bedriften.
  • Ferie: Avtalefestes ferie er en del av avtalen. Hovedferien skal kunne i hovedsak avvikles i skoleferien. Men andre ordninger kan avtales. 
  • Kompetanse. Nasjonal standard for utdanning for sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet i Norge avtalefestes og følges ved ansettelse og utdannelse av lokomotivførere. 
  • Stillingsansiennitet. Avtalefestes i overenskomsten. Men brukes i Grenland Rail kun etter avtale.
  • 100% faste stillinger. Det avtalefestes at Grenland Rail sitt behov for lokomotivførertjenester skal dekkes av egne ansatte lokomotivførere i 100 % stilling. Partene er enige om at det ved ulike driftsmessige årsaker kan være nødvendige med bruk av timeansatte for å gjennomføre driften på en god og effektiv måte. Omfanget av dette drøftes mellom partene. 
  • Hovedavtale. Grenland Rail er ikke medlem av noen arbeidsgiverorganisasjon. Partene har avtalt at hovedavtalen mellom LO og NHO og fellesordningene gjøres gjeldende.

Overenskomsten med tilhørende protokoller og særavtale sendes ut til medlemmene i Grenland Rail.

Spørsmål rettes til:
Hans Marius Walhovd: 90 14 43 99
Rolf Ringdal: 91 67 99 98

2018.11.20 - NLF - Oppslag nr. 28-2018 - Enighet om overenskomst mellom Grenland Rail og NLF.pdf