Statsbudsjettet 2020

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Forslaget til statsbudsjett vil føre til økt vedlikeholdsetterslep på jernbane. Dette vil føre til flere forsinkede tog. Vedlikeholdsetterslepet er nå økt til 21,5 milliarder kroner. NLF mener dette er en uholdbar utvikling og bevilgningene til vedlikehold må økes kraftig.

Regjeringen holder fast på fremdrift av konkurranseutsetting av persontog. NLF mener at det er feil vei å gå og konkurranseutsette all persontog i Norge, først må en få erfaring med de pakkene som allerede er lagt ut før en gjennomfører pakke 4 og 5.

Tilbringertjenesten til Oslo lufthavn og fordeling av kapasitet i Osloområdet skal utredes, og regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om saken. Utfallet av denne vurderingen vil ikke påvirke sammensettingen av trafikkpakke 4 og 5.

I NTP er det lagt opp til at det skal brukes 5,5 milliarder av godspakken på 18 milliarder i første seksårsperiode, noe som i snitt betyr i snitt 917 millioner kroner per år. Årets foreslåtte bevilgning på 448 millioner er langt under dette, og er ikke tilstrekkelig for å bedre forholden for gods på bane. Skal en lykkes med godsoverføring fra vei til bane må det bygges flere lange kryssingsspor og bedre terminalkapasiteten så raskt som overhodet mulig.

NLF merker seg at støtteordningen for overføring av gods fra vei til bane blir videreført.

2019.10.07 - NLF - Oppslag nr. 20-2019 - Statsbudsjettet 2020.pdf