Drøftinger gjennomført i Vy

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Etter en krevende situasjon i Vy Øst har NLF og Vy gjennom drøftinger fått en løsning om ferieavvikling, avvikling av komp.dager, bytte av tjeneste og omorganisering av ressursstyrere. Referatet fra drøftingene inneholder blant annet:

  • For feriesøknader som er registrert eller registreres i Jobbportalen mens arbeidet i arbeidsgruppen som omtales under pågår kan ansatte som etterspør svar på feriesøknad etter to uker og ikke får svar på sin feriesøknad innen 3 uker anse feriesøknaden som innvilget, gjeldende fra dags dato. For ansatte som nå har eldre søknader som mangler svar må svar etterspørres, og dersom de deretter ikke mottar svar innen en uke kan søknaden anses som innvilget.
  • Vy vil, i samarbeid med den enkelte, så langt det lar seg gjøre i forhold til produksjonen, innvilge kompdager i tråd med overenskomstens 5.10.7.
  • Vy har med bakgrunn i utfordringene høsten 2019 nedsatt en arbeidsgruppe hvor NLF er invitert til å delta. Arbeidsgruppen skal evaluere den situasjonen som oppstod og finne løsninger som sikrer at tilsvarende situasjonen ikke oppstår igjen. Partene vil med bakgrunn i dette også å se på organisering, inngåtte avtaler og praktisering.
  • Arbeidsgruppen vil samtidig se på rutinene for innvilgelse av kompdager
  • Interne bytter frem i tid kan gjennomføres etter enighet mellom ansatte og dialog med plan.
  • Vy Øst vil reetablere ordningen med lokale ressursstyrere. Disse skal være tilgjengelig på stasjoneringsstedene for spørsmål og for å kunne løse aktuelle saker i dialog med ansatte.
  • Det etableres en ny drøfte- og samarbeidsarena i Øst. Dette skal bidra til å styrke samarbeidet med tillitsvalgte og sikre en enklere og raskere behandling av saker.

Om inndragelse av egenmeldinger heter det i referatet:

Vy opplevde en unormal driftssituasjon og økning i egenmeldt sykefravær blant lokomotivførere i Øst i desember 2019. På bakgrunn situasjonen valgte Vy å trekke inn retten til å bruke egenmeldinger i en periode fra 18. desember til 24. desember 2019.

NLF bestrider at det var grunnlag for et slik tiltak. Inndragningen av egenmeldingen ved sykefravær ble av lokførere oppfattet som uberettiget og skapte reaksjoner blant ansatte.

Vy beklager at enkelte ble urimelig rammet av et slikt tiltak. Sykefraværet i desember vil gjennomgås i AMU med verneombudene og tillitsvalgte.

Gjenskape samarbeid og tillitt

Det gjenstår et arbeid i Vy for at ledelsen skal vise respekt for egne ansatte og at det gjenskapes normal tillitt mellom ledelse og ansatte. NLF vil tilstrebe et normalisert samarbeid og forutsetter at også ledelsen i Vy nå viser samme holdning.