Permittering av lokførere i Flytoget fra 12. april 2020

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er 1.-2. april avholdt drøftingsmøte mellom Flytoget og NLF etter Hovedavtalens §18 og 19. Flytoget sender 2. april ut permitteringsvarsel til alle førere i Flytoget gjeldende fra og med 12. april 2020. NLF mener det skal være 14 dagers varslingsfrist for permittering.

Flytoget har etter innspill fra NLF kommet fra til følgende tiltak knyttet til koronautbruddet:     

 • Alle flytogførere permitteres slik at de får redusert sin arbeidstid til tilsvarende 40% av full stilling. Dette medfører et uttak på 58,1 årsverk mot 60 som var behovet. Dette vil medføre ytterligere nedskalering på et tidligere tidspunkt.
 • Unntak gjøres i det tilfellet hvor reduksjonen i stillingsprosent ikke er stor nok til å kvalifisere for dagpenger. Her permitteres det i en prosent som gir nærmest mulig 40% gjenstående arbeidstid, slik at det gir rett til dagpenger.
 • Uttaket gjennomsnittberegnes over turnusperioden. Det må påregnes noe slingringsmonn i antall timer og vakter. Planlegging styrer uttaket av permitteringsdager.
 • Protokoll fra forrige drøftemøte 26.03.20 annulleres.
 • Fire nyansatte flytogførere holdes utenfor inntil videre og starter sin opplæring i Flytoget den 14.april 20.
 • Melding til NAV om permittering er sendt.
 • Permitteringsvarselet sendes til arbeidstakerne per epost
 • Flytoget vil lage en Q&A for å bistå med informasjon om hvordan arbeidstaker skal melde inn krav om dagpenger fra NAV.
 • Dersom noen frivillig ønsker en permittering på 100% for å ta seg jobb annet sted, så er det mulig.
 • Mertid/overtid skal ikke utføres av timeansatte, administrativt ansatte eller operative ledere i permitteringsperioden utover det som er nødvendig for å opprettholde sertifikatet (8 uker).
 • Dersom forutsetningene for denne protokollen endres eller det oppstår/oppdages uforutsette ting for enkeltindivid eller grupper som partene ikke greide å forutse på dato for protokollinngåelse, skal partene komme sammen i den hensikt i finne løsninger.

Flytoget har mistet over 90 prosent av passasjerer og inntekter og må redusere produksjonen til ett tog i timen mandag til fredag gjeldende fra tirsdag 14. April. Flytogets vurdering at det er nødvendig å gjennomføre permitteringer tilsvarende 60 årsverk for å sikre virksomheten fremover og at det kan bli behov for ytterligere nedskalering.

NLF opplever det som krevende å skulle ta avgjørelser på vegne av alle våre medlemmer i Flytoget uten å ha mulighet til å forankre vurderinger og beslutninger i medlemsmøter slik vi tradisjonelt pleier. NLF har lagt til grunn at situasjonen kan bli langvarig og ytterligere kan forverres. Vi landet derfor på å en løsning der alle permitteres likt. Da blir byrden og den økonomiske belastningen jevnt fordelt på alle våre medlemmer i Flytoget. NLFs løsning har den fordelen at alle vil opprettholde kompetansen og sertifisering under permitteringsperioden. NLF har vurdert mange alternativer men valgte å følge magefølelsen på at lokførere er et fellesskap som står solidarisk sammen i både gode og dårlige tider.

Permitterte får full lønn de to første dagene og deretter vil NAV utbetale dagpenger basert på et inntektsgrunnlag på 6G (ca. 600 000) i inntil 20 dager, før dagpengesatsen går ytterligere ned.

2020.04.02 - NLF - Oppslag nr. 13-2020 - Permittering av lokførere i Flytoget fra 12. april 2020.pdf