Permittering/redusert arbeidstid i Vy fra 16. april 2020

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF og Vygruppen har som følge av drøftinger etter hovedavtalen §§ 19 og 20 blitt enige om en avtale om tiltak i forbindelse med koronakrisa. Avtalen består av:

Permitteringer av lokomotivførere i Vy

Konsekvensene av koronapandemien gjør at det er behov for permitteringer av lokomotivførere i Vy. NLF ønsker at dette skal gjøres på en solidarisk måte hvor belastningen fordeles mest mulig. Partene er derfor enige om:

  • Ved nåværende behov permitteres alle lokomotivførere med 15%. Det er enighet om at et slingringsmonn i antall arbeidstimer må påregnes.
  • Ansatte som allerede har redusert arbeidstid reduseres også på tilsvarende måte.
  • Lokomotivførere som har søkt alderspensjon unntas fra reduksjonene.
  • Permitteringsvarslene sendes på e-post til ansatte

NLF mener permittering skal gis med 14 dagers varsel. Permitteringene har virkning fra 16. april.

Lokomotivførere under grunnopplæring og ansatte på Vy kompetansesenter

Lokomotivførere under grunnopplæring og NLFs medlemmer på Vy kompetansesenter håndteres på tilsvarende måte som lokomotivførere, med 15% permittering. De som ikke kan sysselsettes på kompetansesenteret benyttes til togkjøring.

Varsling av endringer i turnus

En solidarisk fordelt permittering gir et betydelig behov for replanlegging og endringer i tjenester. Vy vil så langt det lar seg gjøre tildele lokomotivførere ny tjeneste innenfor opprinnelig arbeidstid, men endringer utenfor ordinær arbeidsplan vil forekomme. Vy er ansvarlige for å organisere permitteringsuttaket og gjør dette synlig for den enkelte gjennom varsling av ny arbeidsplan.

I forbindelse med denne situasjonen dispenseres det fra overenskomstens 5.14.3 slik at endringer varsles senest 7. april. Denne varslingen utløser ikke overtid etter punkt 5.14.3.

Lønn

Som en konsekvens av permitteringene korrigeres aprillønn i mai. Etter tall fra Vy vil dette derfor bety et ekstra gjennomsnittstrekk på ca. 3500 kroner på mailønn. I tillegg må den enkelte være klar over en lønnsnedgang på 15% fra og med mailønn.

Avtalens ikrafttredelse og gyldighet

Avtalen kan reforhandles eller sies opp med 14 dagers varsel. Dersom avtalen endres og permitteringer gjennomføres med 40% eller mer gjøres dette med utgangspunkt i hel stilling og full lønn.

Dersom det oppstår uforutsette saker som partene ikke har forutsett skal partene komme sammen for å diskutere løsninger.

Hvorfor har forbundet akseptert en slik avtale?

Vi står ovenfor en nasjonal krise som også rammer jernbanen. Vy har mistet om lag 80 % av billettinntektene og reduserer trafikken i første omgang med ca. 20 %. Vi hadde derfor ingen mulighet til å unngå permitteringer/nedsatt arbeidstid.

NLF har bevisst arbeidet for løsninger som fordeler byrdene solidarisk og mest rettferdig.

  • Ingen av NLFs medlemmer får redusert sin arbeidstid og inntekt mer enn 15% mer enn det de ordinært har.
  • Lokomotivførere unngår at enkelte blir 100% permittert, mens andre jobber fullt.
  • Lokomotivførere under grunnopplæring unngår 100% permittering
  • Medlemmer på Kompetansesentret og annet administrativt personale unngår permitteringer utover 15%.
  • Med denne ordningen vil alle opprettholde sertifisering og kompetanse hvis situasjonen blir langvarig
  • Det vil bli tatt hensyn til den enkelte ved sykefravær, permisjoner osv.

For en lokomotivfører i Vy vil 15% permittering i gjennomsnitt bety en brutto lønnsreduksjon på ca. kr 9.000,- pr. måned. Det er da regnet med en brutto månedslønn på ca. kr 59.600,- (2019-lønn) når en er i full jobb (100%). Gjennomsnittlig brutto månedslønn vil i dagens situasjon ligge noe høyere. For medlemmer som har redusert arbeidstid vil det ved 100% stilling bli 85%, mens 80% stilling blir 68% og 60% stilling bli 51%.

NLF beklager at en slik omfattende avtale ble behandlet uten å bli lagt fram på medlemsmøter og sendt ut i organisasjonen til behandling. Men tidsfaktoren gjorde det nødvendig for at vi fikk til en helhetlig ordning til det beste for medlemmene. Arbeidsgiver har styringsrett ved permitteringer. Vi oppfordrer medlemmene til å vise godvilje for å sikre samhold i en vanskelig tid.

For spørsmål ta kontakt med forbundet:

Line Steinseth, epost: steinseth@lokmann.no, telefon 95037848

Rolf Ringdal, epost: ringdal@lokmann.no, telefon 91679998

2020.04.03 - NLF - Oppslag nr. 14-2020 - Permittering.redusert arbeidstid i Vy fra 16. april 2020.pdf