Permittering/redusert arbeidstid i Vy Gjøvikbanen fra 20. april 2020 (endret virkningsdato)

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF og Vygruppen har som følge av drøftinger etter hovedavtalen §§ 19 og 20 blitt enige om en avtale om tiltak i forbindelse med koronakrisa. Avtalen består av:

Permitteringer av lokomotivførere i Vy Gjøvikbanen

Konsekvensene av koronapandemien gjør at det er behov for permitteringer av lokomotivførere i Vy Gjøvikbanen. NLF ønsker at dette skal gjøres på en solidarisk måte hvor belastningen fordeles mest mulig. Partene er derfor enige om:

  • Ved nåværende behov permitteres alle lokomotivførere med 10%. Det er enighet om at et slingringsmonn i antall arbeidstimer må påregnes.
  • Ansatte som allerede har redusert arbeidstid reduseres også på tilsvarende måte.
  • Lokomotivførere som har søkt alderspensjon unntas fra reduksjonene.
  • Permitteringsvarslene sendes på e-post til ansatte.
  • De av forbundets medlemmer som blir permittert skal ikke registrere seg hos NAV, selv om man mottar permitteringsvarsel fra Vy Gjøvikbanen. Dette er kun aktuelt dersom en blir permittert mer enn 40%.

NLF mener permittering skal gis med 14 dagers varsel. Permitteringene har virkning fra 20. april.

Varsling av endringer i turnus

En solidarisk fordelt permittering gir et betydelig behov for replanlegging og endringer i tjenester. Vy Gjøvikbanen vil så langt det lar seg gjøre tildele lokomotivførere ny tjeneste innenfor opprinnelig arbeidstid, men endringer utenfor ordinær arbeidsplan vil forekomme. Vy Gjøvikbanen er ansvarlige for å organisere permitteringsuttaket og gjør dette synlig for den enkelte gjennom varsling av ny arbeidsplan.

I forbindelse med denne situasjonen dispenseres det fra overenskomstens 5.14.3 slik at endringer varsles senest 7. april. Denne varslingen utløser ikke overtid etter punkt 5.14.3.

Lønn

Som en konsekvens av permitteringene korrigeres aprillønn i mai. Det vil derfor bety et ekstra gjennomsnittstrekk på ca. 2000 kroner på mailønn. I tillegg må den enkelte være klar over en lønnsnedgang på 10% fra og med mailønn.

Avtalens ikrafttredelse og gyldighet

Avtalen kan reforhandles eller sies opp med 14 dagers varsel. Dersom avtalen endres og permitteringer gjennomføres med 40% eller mer gjøres dette med utgangspunkt i hel stilling og full lønn.

Dersom det oppstår uforutsette saker som partene ikke har forutsett skal partene komme sammen for å diskutere løsninger.

Hvorfor har forbundet akseptert en slik avtale?

Vi står ovenfor en nasjonal krise som også rammer jernbanen. Vy Gjøvikbanen har mistet om lag 90 % av billettinntektene og reduserer trafikken ved å kjøre sommerproduksjon. Vi hadde derfor ingen mulighet til å unngå permitteringer/nedsatt arbeidstid.

NLF har bevisst arbeidet for løsninger som fordeler byrdene solidarisk og mest rettferdig.

  • Ingen av NLFs medlemmer får redusert sin arbeidstid og inntekt mer enn 10% mer enn det de ordinært har.
  • Lokomotivførere unngår at enkelte blir 100% permittert, men andre jobber fullt.
  • Lokomotivførere under grunnopplæring unngår 100% permittering
  • Men denne ordningen vil alle opprettholde sertifisering og kompetanse hvis situasjonen blir langvarig
  • Det vil bli tatt hensyn til den enkelte ved sykefravær, permisjoner osv.

For en lokomotivfører i Vy Gjøvikbanen vil 10% permittering i gjennomsnitt bety en brutto lønnsreduksjon på ca. kr 5.700,- pr. måned. Det er da regnet med en brutto månedslønn på ca. kr 57.000,- (2019-lønn) når man er i full jobb (100%). Gjennomsnittlig brutto månedslønn vil i dagens situasjon ligge noe høyere. Ved redusert arbeidstid vil det ved 100% stilling bli 90%, mens 80% stilling blir 72% og 60% stilling bli 54%.

NLF beklager at en slik omfattende avtale ble behandlet uten å bli lagt fram på medlemsmøter og sendt ut i organisasjonen til behandling. Men tidsfaktoren gjorde det nødvendig for at vi fikk til en helhetlig ordning til det beste for medlemmene. Vi oppfordrer medlemmene til å vise godvilje for å sikre samhold i en vanskelig tid.

For spørsmål ta kontakt med forbundet:

Ingeborg Vestre, epost: ingeborg.husmo.vestre@vy.no, telefon: 95090055

Rolf Ringdal, epost: ringdal@lokmann.no, telefon: 91679998

2020.04.03 - NLF - Oppslag nr. 16-2020 - Permittering.redusert arbeidstid i Vy Gjøvikbanen fra 16. april 2020 (endret virkningsdato).pdf