Enighet i lønnsoppgjøret 2020 mellom SJ Norge og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom SJ Norge og NLF i tariffoppgjøret 2020 med virkning fra 1. april.

Resultatet av oppgjøret er:

 • Grunnlønn for lokomotivførere økes med kr 485,- per måned
 • Grunnlønn for lokførere under grunnutdanning økes med kr. 348,- per måned
 • Grunnlønn for driftsledere økes med kr. 579,- per måned
 • Øvrige medlemmer av NLF gis et lønnstillegg på 1,067% (iht rammen for lønnsoppgjøret i SJ Norge).
 • De økonomiske justeringene inkluderer tillegget gitt i A-dels forhandlingene
 • Det innarbeides lønnsbestemmelser for driftsledere i overenskomsten
 • Det innarbeides i overenskomstens at bestemmelsene om arbeidstid (kjøre- og hviletider) og kompetanse gjelder alle med lokomotivførersertifisering som framfører tog ved SJ Norge.
 • Tillegget i overenskomstens punkt 4.6.2 økes til 450,- per tjeneste.
 • Partene vil gjennomgå «Avtale om erstatning ved tap av helsegodkjenning».
 • Særavtale om utleie av instruktører til Norsk fagskole for Lokomotivførere oppdateres
 • Ferie iht overenskomstens punkt 6.1, skal besvares innen 15 dager.
 • Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere konsekvensen av ny offentlig tjenestepensjon for 63-kullet i lukket pensjonsordning.
 • Det skal normalt tilsettes i 100% stilling.
 • Dagens praksis vedrørende delte dagsverk videreføres.
 • SJ Norge vil i overenskomstperioden ikke overføre oppgaver knyttet til uttak og innsett (UKS/IKS) og framføring av tog til andre yrkesgrupper, eller til underleverandør/enterpriseselskaper.
 • Ved utdanning av lokomotivførere i SJ Norge skal opplæringen gjennomføres i samsvar med Nasjonal standard for utdanning for sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet.
 • SJ Norge er ansvarlig for innkalling til periodisk helsekontroll ifm sertifisering og førerbevis og dekker kostnadene for dette.

Resultatet av lønnsoppgjøret skal ut til uravstemning. Nærmere informasjon om endringene i overenskomsten og protokollen, samt frist og gjennomføring kommer senere.

2020.09.22 - NLF - Oppslag nr. 31-2020 - Enighet i lønnsoppgjøret i SJ Norge Norge 2020.pdf