Kapasitetsreduksjon i Vy Tog AS som følge av koronasituasjonen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

NLF har i drøftinger med Vy Tog AS diskutert mulige tiltak for å unngå permitteringer. Som følge av pandemien opplever Vy Tog AS stor nedgang både i antall passasjerer og inntekter. Selskapet vil kunne få ekstra økonomisk støtte fra Jernbanedirektoraret (JDIR), i henhold til ordningen med tilleggsavtaler, som vil dekke store deler av underskuddet, men JDIR forutsetter da at virksomheten strekker seg langt for å redusere de økonomiske tapene. Størrelsen på tilleggsstøtten vil bli vurdert fra måned til måned. Vy Tog (Vest) vil derfor gjennomføre en produksjonsreduksjon.

NLF er innforstått med alvoret i situasjonen og partene er enige om følgende tiltak for å unngå permitteringer i Vy Tog AS (Vest):

  • Det avvikles kurs i.h.t. innmeldt behov.
  • Personalet oppfordres til å søke om å avvikle minst 5 feriedager (kode 211) i perioden 1.2. til 30.4. Oppfordringen gjelder alt personale Vy Tog As. Feriesøknadene vil bli behandlet i samsvar med kapasitet og behov for produksjonsnedtrekk. Dette kan variere noe fra sted til sted.
  • Personalets oppfordres til å avvikle overført ferie i samme periode, også ferie som allerede er avtalt i skjema for overføring av ferie.
  • Søknadsfrist for ovennevnte ferie er satt til 28. januar. Innkomne søknader blir behandlet samlet etter fristen. Hvis tiltakene ikke gir ønsket effekt vil det bli innkalt til nytt møte mellom partene for å vurdere andre tiltak, eventuelt permitteringer. Dersom andre tiltak, eventuelt permitteringer, blir bestemt, gis arbeidstageren mulighet til å trekke tilbake feriesøknadene.
  • For å sikre nødvendig fleksibilitet m.h.t å planlegge gjennomføring av tiltakene, er partene enige om det gjøres unntak i overenskomstens pkt 5.3.2 (første kulepunkt) slik at fristen for varsling av månedskart for februar endres fra 17 til 13 dager. (Inkluderer 3 dager til å si fra om endringer passer).
  • Varslingen av månedskartet for februar blir gjort mandag 18.1.2021.
  • Det gjøres for perioden 1.2-3 0.4-2021 unntak i overenskomstens punkt 5.3.2 (siste kulepunkt) om at «endringer av arbeidsplan mindre enn 2 uker før tjeneste, bekjentgjøres ved personlig kontakt og forespørsel», slik at «endringer av arbeidsplan mindre enn 10 dager før tjeneste bekjentgjøres ved personlig kontakt og forespørsel.»
  • Det gjøres for perioden 1.2 -3 0.4-2021 unntak i overenskomstens punkt 5.14.3, slik at kompensasjon for kort varsling utløses først ved varsling under 10 dager.
  • Gjeldende arbeidsplaner legges til grunn og rullerende endringer skal unngås.
  • Tiltakene om endret frist for varsling av månedskart og tjenester skal evalueres innen en måned før det eventuelt videreføres.

Partene er enige om at overenskomsten, arbeidsmiljøloven og ferieloven gjelder, unntatt de unntakene fra overenskomsten som er beskrevet over.

Det vil ikke bli utarbeidet nye turnuser (iht overenskomstens punkt 5.3.2). Årsaken til dette er at JDIR stiller krav om at Vy Tog AS skal kunne iverksette normalproduksjon i løpet av 14 dager.

NLF mener at et fortettet uttak av ferie i en slik situasjon vil være en solidarisk handling kolleger i mellom for å unngå mer uønskede tiltak.

Effekten av tiltakene skal evalueres. Vy Tog AS vil løpende informere NLF dersom tiltakene ikke gir ønskede effekt, eller det oppstår nye situasjoner. Ved behov for andre/ytterligere tiltak vil det gjennomføres nye drøftinger, og de avtalte tiltakene vil bli gjenstand for revurdering.