Enighet i lønnsoppgjøret 2022 mellom Green Cargo Togdrift og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2022

 • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere økes kr. 1825,- pr måned
 • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere under opplæring økes kr. 1328,- pr måned
 • Gjeldende særavtaler, samt protokoll av 9. september 2016, prolongeres.
 • Kompensasjon for overtid endres til: Tillegget utbetales med 100% for overtid ved dagsverk som er påbegynt før kl. 03.00 og strekker seg utover kl. 0600. (Dette gjelder frem til opphold på 3 timer eller mer.) 
 • F-dagen innarbeides i overenskomsten og beregnes til 9 timer
 • Instruktør og kjørelærere økes til kr. 900,- pr. tjeneste
 • Særskilt arbeidstidsordning (8/6) innarbeides i overenskomsten og tidsforskyvingstillegg økes til kr. 400,- pr. dag.
 • Følgende ny tekst innarbeides i overenskomsten under punkt 5.4.1:

Tildelt tjeneste med avslutning før 02.00 som blir forlenget på grunn av forsinkelse eller annen driftsforstyrrelse, og gir avslutning mellom 02.00 og 03.00, betraktes ikke som tildelt nattjeneste etter dette punkt. Det forutsettes mulighet for hvile. Avtalt opphold mellom dagsverkene opprettholdes.

 • Partene er enige om å forhandle om en særavtale for å opprette en egen reserveordning
 • Partene er enige om å forhandle om en særavtale for ny kompensasjonsordning for instruktører innen 1. oktober 2022.
 • Enighet om at innen 1. oktober skal det gjøres et arbeid om felles forståelse av at lokomotivfører kan utfører andre gjøremål.
 • Det nedsettes en arbeidsgruppe for å definere arbeidsmiljøet og redusere støyutfordringer på T44.
 • Green Cargo kartlegger muligheten for å knytte dagens ordning for kompensasjon ved tap av helsegodkjenning som en forsikringsordning med like vilkår som dagens ordning.

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i Green Cargo om endringene i overenskomsten og protokollen. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2022.05.13 - NLF - Oppslag nr. 10-2022 - Enighet i lønnsoppgjøret i Green Cargo 2022.pdf