Enighet i lønnsoppgjøret 2022 mellom Hector Rail og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Det er enighet mellom Hector Rail og NLF i tariffoppgjøret 2022 med virkning fra 1. april

  • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere økes fra 1.4.2022 med kr 1850,- pr måned
  • Grunnlønnssatsene for lokomotivførere under grunnutdanning og lokomotivledere økes med samme prosentsats som lokomotivfører
  • Tillegg for instruktør og kjørelærer økes fra 3 til 3,5 timelønninger
  • Oppholdstillegget økes til 100% av timelønn på helge- og høytidsdager og tapte fridager
  • Overenskomstens § 6.10.1 endres beløpet på kompensasjon for å arbeid på Fri-dagen (F-dagen) til 9 timelønner. F-dagen, innarbeides i overenskomstens § 6.10.1. Særavtale hvor det dispenseres fra overenskomstens § 6.10.1 videreføres fram til T23 (R23). Endringen forberedes og gjennomføres fra T23 (R23)
  • Ordningen for kompensasjon ved tap av helsegodkjenning etableres som en forsikringsordning med like vilkår som gjeldende avtale
  • Partene er enige om å gjøre et felles arbeid for å erstatte overenskomstens §§ 5.1 og 5.2 med et skifttillegg. Dette arbeidet skal være ferdig innen 1. april 2023. I et slikt arbeid må overtidssatsen på natt til økes til 125%.
  • Fram til innføring av et skifttillegg utvides lørdags- og søndagstillegget til å utbetales fra fredag kl. 17.00 til mandag kl. 06.00
  • Tid til helsekontroll jf. overenskomsten 4.4 kompenseres med timelønn hvis det ikke legges i arbeidstiden.

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i Hector Rail om endringene i overenskomsten og protokollen. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2022..05.12 - NLF - Oppslag nr. 08-2022 - Enighet i lønnsoppgjøret i Hector Rail 2022.pdf