Enighet i lønnsoppgjøret 2022 mellom SJ Norge og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2022

 • Grunnlønn for lokomotivfører økes med kr 1720,- pr. mnd.
 • Andre grunnlønnssatser økes med samme prosentsats 3,73%
 • Øvrige medlemmer av NLF gis et lønnstillegg på 3,73%.
 • Det gis en økning på kr. 300,- pr. mnd. til driftsledere i tillegg til rammen for lønnsoppgjøret mellom NLF og SJ Norge
 • Lokaltogtillegg økes til kr. 107,- per dagsverk.
 • SJ vil kartlegge og vurdere muligheten for å knytte dagens ordning for kompensasjon ved tap av helsegodkjenning som en forsikringsordning med like vilkår som dagens særavtale. Partene vil diskutere en slik ordning innen 31.12.2022 
 • Partene er enige om at uenighetsprotokoll av 01.12.2021 legges på is og at det praktiseres at påskeaften gir komp. fri i henhold til overenskomstens pkt. 5.10.7 fra og med påsken 2023
 • Det gjøres en presisering av teksten i overenskomsten 5.10.1 slik det avklares at H-dagen er en turnusfridag og utløser komp. fri etter overenskomstens 5.10.7.
 • Det utbetales etter grunnturnus når man får innvilget tilrettelagt tjeneste ved graviditet eller for å være hjemme med sykt barn (erklæring på sykt barn fra lege). Innarbeides i overenskomstens punkt 3.5.
 • I punkt 3.5 og 3.7 oppdateres overenskomsten med spesifisering av at det utbetales full lønn iht. grunnturnusen. Samt endring av begrepet sykepenger til omsorgs-, pleie- og opplæringspenger i punkt 3.5
 • Overenskomstens punkt. 3.5 oppdateres med at arbeidstaker som arbeider hel dag og som tar fri iht. AML §12-8 skal i barnets første leveår være sikret tjenestefri med lønn iht. grunnturnus, inntil 2 timer per dag
 • Overenskomstens punkt 3.4 oppdateres fra ordinær arbeidsplan til varslet månedskart som legges til grunn for utbetaling av lønn ved sykdom mm. Langtidssyke vil stå i grunnturnus og få fri på røde dager. Ved langtiddsykdom og foreldrepermisjon gis det ikke ny fridag ifm høytidsdag, dvs at man ikke får kompdag. 
 • Det er avtalt å finne en løsning for -63 kullet og yngre i lukket pensjonsordning innenfor avsatte midler i NSB (Vy) jfr. protokoll 28.11.2017. Det henvises til punkt 10 i protokoll fra hovedoppgjøret i 2020.
 • Overenskomstens punkt 6.1, annet kulepunkt, endres fra 1.10 til 1.12. Følgende tilføyes i andre kulepunkt: Svar på disse søknadene gis innen 15 virkedager.
 • SJ har gjennom Spekter fått bekreftet at Spekter vil ta initiativ overfor Finansdepartementet vedr. skatt på personalbillett

Punktene i protokollen om blant annet ansettelse, kompetanse, delte dagsverk, gjøremål ved uttak og innsett osv. videreføres.

Resultatet skal ut til uravstemning og i den forbindelse blir det utarbeidet en informasjon til medlemmene i SJ Norge om lønnsoppgjøret. Opplegg og frist for uravstemning blir det informert om senere.

2022.05.25 - NLF - Oppslag nr. 13-2022 - Enighet i lønnsoppgjøret i SJ Norge.pdf