Enighet i lønnsoppgjøret mellom Vygruppen AS og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2024

 • Grunnlønn for lokomotivfører økes med kr. 2500- pr måned.
 • Grunnlønn for lokomotivfører under grunnopplæring økes med kr 1140,- pr måned.
 • Grunnlønn for lokomotivleder økes med kr 2900,- pr måned.
 • Det avsettes en pott på kr 800 000 til fordeling på gruppen førstelinjeledere som lokomotivførerleder/ gruppeledere / driftsledere / personalleder.
 • Grunnlønn for øvrige medlemmer av NLF økes med kr 2900,- pr måned.
 • Alle tillegg er inklusive det sentralt avtalte tillegget i A-delen.
 • Det skal normalt tilsettes i 100% stilling jf. AML§ 14-1b.
 • Dagens praksis vedrørende delte dagsverk videreføres.
 • Nattillegg utbetales ved overtid er innarbeidet i overenskomsten.
 • Lokaltogstillegget er forlenget fra Jaren til Gjøvik.
 • Oppholdstillegget kompenseres pr. time for delt dagsverk på hjemmestasjon.
 • Overtidsberegning j.f. overenskomstens 5.14.2. Partene er enige om å innføre en modell for overtidsberegning “minutt for minutt” fra R25. Avrundingsreglene for utbetaling videreføres som i dag og gjøres pr. måned.
 • Ved utdanning av av lokomotivførere i Vy skal opplæringen gjennomføres i samsvar med Nasjonal standard for utdanning for sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet.
 • Arbeidsgiver er ansvarlig for innkalling til periodisk helsekontroll ifm sertifisering og førerbevis og dekker kostnadene for dette. Vy dekker også dokumenterte reisekostnader (billigste reisemåte) for de som har mer enn 3 timers reisevei hver vei. Tiden til disse periodiske helsekontrollene inngår i sirkulærtid (overenskomstens punkt 5.5.3).
 • Arbeidsgiver vil i overenskomstperioden ikke overføre oppgaver knyttet til UKS/IKS og framføring av tog til andre yrkesgrupper, eller til underleverandører/enterpriseselskaper.
 • Partsarbeid i perioden: Forenklinger av overenskomst knyttet til ulike tillegg og organisering av arbeidet: Det nedsettes et partssammensatt utvalg med 4 representanter for hver av av partene som skal vurdere forenklinger i overenskomst og særavtaler knyttet til tillegg og organisering av arbeidet, herunder feriebestemmelser og innslag for overtid. Utvalget skal komme i gang med arbeidet snarest mulig og levere en rapport til partene innen 1. februar 2025.
 • Pensjonsordningen, partene vil i perioden vurdere nivået på innskuddspensjonsordningen.
 • Det gjøres mindre endringer av tekst i overenskomsten.

Resultatet skal ut til uravstemning. Opplegg og frist, samt informasjon til medlemmene i Vygruppen AS, vil komme senere.