Enighet i lønnsoppgjøret mellom Go-Ahead Norge og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2024

 • Grunnlønn for lokomotivfører økes med kr. 2500- pr måned.
 • Grunnlønn for lokomotivfører under grunnopplæring økes med kr. 1744,-
 • Grunnlønn for øvrige medlemmer av NLF gis en økning på 5,2 %
 • Alle tillegg er inklusive det sentralt avtalte tillegget i A-delen.
 • Lokaltogtillegget økes til kr. 115 pr. dagsverk
 • Dagens praksis hvor overtid beregnes minutt for minutt innarbeides i overenskomsten
 • Særavtale om ferieutkjøpsordning: Det er enighet om at fra og med R25 betinger utbetaling av kompensasjon, at man faktisk arbeider i perioden kompensasjonen er tiltenkt (sommerferien). Fravær, inkludert sykdom og lignende, i avtalt periode for arbeid medfører bortfall av kompensasjon.
 • Partsarbeid i perioden: Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal vurdere forenkling i overenskomst og særavtaler, samt oppdateringer. Partene skal også se nærmere på eventuelle endringer i innskuddspensjonsordningen, seniorpolitikk, innhold i sirkulærtid og faglig kompetanseheving for lokomotivførere, særavtale om ansettelser og medvirkning fra NLF, formuleringer i avtale som omhandler kursvirksomhet og forberedelser for instruktører og formuleringer i pendleravtalen. Det blir ingen endringer uten enighet mellom partene.
 • Det skal normalt tilsettes i 100% stilling
 • Dagens praksis vedrørende delte dagsverk videreføres.
 • Ved utdanning av lokomotivførere i Go-Ahead skal opplæringen gjennomføres i samsvar med Nasjonal standard for utdanning for sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet.
 • Arbeidsgiver er ansvarlig for innkalling til periodisk helsekontroll ifm sertifisering og førerbevis og dekker kostnadene for dette. Go-Ahead dekker også dokumenterte reisekostnader (billigste reisemåte) for de som har mer enn 3 timers reisevei hver vei. Tiden til disse periodiske helsekontrollene inngår i sirkulærtid.
 • Arbeidsgiver vil i overenskomstperioden ikke overføre oppgaver knyttet til UKS/IKS og framføring av tog til andre yrkesgrupper, eller til andre virksomheter. Resultatet skal ut til uravstemning. Opplegg og frist, samt informasjon til medlemmene i Go-Ahead vil komme senere.