Enighet i lønnsoppgjøret mellom NLF og Flytoget

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2024

 • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere økes kr. 2900- pr måned
 • Grunnlønnssatsen for lokomotivførere under opplæring økes kr 1913,- pr måned
 • Grunnlønnssatsen for operativ leder øker med kr 3129,- pr måned
 • Alle tillegg er inklusive det sentralt avtalte tillegget i A-delen
 • Det etableres særavtale om en frivillig turnusordning, på fire linjer, med kortere varslingsfrist.
 • Det etableres særavtale om ferie. Avtalen går i hovedtrekk ut på at ferie som gis samlet med fem feriedager eller mer, skal kunne tiltredes senest kl. 17.00 dagen før, og vare til kl. 06.00 dagen etter. Dagsverk med tjeneste i tidsrommet etter kl.17.00 dagen før ferie og dagsverk som starter før kl. 06.00 dagen etter ferie, kan ikke omdisponeres til h.h.v tidligere og senere tjeneste uten enighet med den enkelte. For dagsverk som i sin helhet ligger etter kl.17.00 dagen før ferie, eller før kl. 06.00 dagen etter ferie, gis det tjenestefri.
 • Overenskomstens pkt. 5.5.7 tilføyes:
  «Dersom ombytte av fridag benyttes ved deltakelse på kurs, og arbeidstaker blir satt til tjeneste på en fridag med lenger varsel enn 14 døgn, skal denne erstattes med ny fridag i samråd med arbeidstaker. I tillegg utbetales timelønn for 4 timer pr ombyttet dag.«
 • Overenskomstens pkt. 17.1 tilføyes:
  «Arbeidstakere som har omsorg for barn under 18 år med livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, har til sammen rett til tjenestefri med dekning av lønn, i.h.t dagens praktisering, ut over 6 G i inntil 3 år. Vilkårene for slik tjenestefri følger reglene i AML § 12-9 nr. (3) og (4) og Folketrygdlovens kapittel 9.«

  «Arbeidstaker gis rett til permisjon uten lønn i inntil 3 år ved omsorg for barn under 12 år.«

  «Arbeidstaker som arbeider hel dag (hel dag = helt dagsverk/tjeneste) og som tar fri i.h.t. AML §12-8 (amming) skal i barnets første leveår være sikret tjenestefri med lønn i inntil 2 timer pr. dag.«
 • Flytoget og NLF vil gjennomføre et partsarbeid med mål om å bidra i et arbeid for en felles ordning for loss of license for jernbanebransjen. Partsarbeidet skal være igangsatt innen 1.10.2024. Inntil en slik løsning er på plass forholder partene seg til den nåværende særavtalen.
 • Partene skal innen 31.12.2024 gjennomføre et partsarbeid om forenklinger og tydeliggjøring av overenskomst. Endringer i overenskomsten skal baseres på enighet mellom partene.

Resultatet skal ut til uravstemning. Opplegg og frist, samt informasjon til medlemmene i Flytoget, vil komme senere.