Enighet i lønnsoppgjøret mellom SJ Norge og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2024

 • Grunnlønn for lokomotivfører økes med kr. 2500- pr måned.
 • Grunnlønn for lokomotivfører under grunnopplæring økes med kr 1738,50 pr måned.
 • Grunnlønn for driftsleder økes med kr 3250,- pr måned.
 • Øvrige medlemmer av NLF gis et lønnstillegg iht rammen for lønnsoppgjøret i 2024
 • De økonomiske justeringene inkluderer tillegg gitt i A-dels forhandlingene
 • SJ vil kartlegge og vurdere muligheten for å flytte særavtale for tap av helsegodkjenning til en forsikringsordning med like vilkår som dagens særavtale. Partene vil diskutere en slik ordning innen 31.12.2024. 
 • Oppholdstillegget utbetales med 50% av timelønn pr. time også for opphold på hjemmestasjon
 • Når reiseregning er sendt inn er det bedriftens ansvar at timene blir ført opp og utbetalt iht overenskomsten. Ved uklarheter skal nærmeste leder ta kontakt med den enkelte.
 • Partene er enige om å vurdere nivået på innskuddspensjonsordningen
 • Enighet om å legge til tekst under pkt. 5.9, Daglig fritid: For hviletid som helt eller delvis faller på lørdag-/søndagsdøgnet samt helge- og høytidsdager, kan hviletiden reduseres til 9 timer for turnuspersonalet på hjemmestasjon. Arbeidsgiver holder overntattingsrom for arbeidstaker med lengre reisevei enn 30 min for å sikre hvile.
 • Enighet om å endre pkt. 5.12.2, Tildeling av overnattingsrom, 2. kulepunkt: Opphold i tjenesten på mer enn 3 timer i perioden 22.00 til 06.00 og mer enn 4 timer i perioden 06.00 til 22.00. Arbeidsgiver holder overnattingsrom for opphold i tjeneste mellom 2-3 timer ved behov i perioden fra 22.00 til 06.00.
 • Partene er enige at det fortsatt praktiseres at påskeaften gir komp. fri i henhold til overenskomstens pkt. 5.10.7
 • Det er avtalt å finne en løsning for -63 kullet og yngre i lukket pensjonsordning innenfor avsatte midler i NSB (Vy) jfr. protokoll 28.11.2017. Det henvises til punkt 10 i protokoll fra hovedoppgjøret i 2020.
 • Det skal normalt tilsettes i 100% stilling
 • Ved utdanning av lokomotivførere i SJ Norge skal opplæringen gjennomføres samsvar med Nasjonal standard for utdanning for sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet
 • SJ Norge er ansvarlig for innkalling til periodisk helsekontroll ifm sertifisering og førerbevis og dekker kostnadene for dette. SJ Norge dekker også dokumenterte reisekostnader (billigste reisemåte) for de som har mer enn 3 timers reisevei hver vei. Tiden til disse periodiske helsekontrollene inngår i sirkulærtid (overenskomstens punkt 5.5.3).
 • SJ Norge vil i overenskomstperioden ikke overføre oppgaver knyttet til UKS/IKS og framføring av tog til andre yrkesgrupper, eller til underleverandør/enterpriseselskaper.
 • Dagens praksis vedrørende delte dagsverk videreføres.

Resultatet skal ut til uravstemning. Opplegg og frist, samt informasjon til medlemmene i SJ Norge, vil komme senere.