Enighet i lønnsoppgjøret mellom Hector Rail og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2024

 • Grunnlønn for lokomotivfører økes med kr. 2550, – pr måned.
 • Grunnlønn for lokomotivfører under grunnopplæring økes med kr 1711,- pr måned.
 • Kompetansetillegget for grenseoverskridende kjøring (§ 5.4) økes til kr. 2500,-
 • De økonomiske justeringene inkluderer tillegg gitt i A-dels forhandlingene
 • Ordningen for kompensasjon ved tap av helsegodkjenning etableres som en forsikringsordning med like vilkår som gjeldende avtale. Frist 31. desember 2024
 • Partene er enige å vurdere en mer fleksibel bruk av egenmeldinger innen mellomoppgjøret 2025
 • Overenskomstens pkt. 6.10.1 om Helgearbeid er partene enige om at det gjøres unntak fra dette punktet under følgende forutsetninger for R25 (T25) og hvis annet ikke avtales, også for R26 (T26):
  • Det blir enighet om en komprimert tjeneste
  • At den ordinære arbeidstiden ikke overstiger 36 tjenestetimer i gjennomsnitt pr. uke, jf. pkt. 6.6.1
  • Ved avvikling av sommerferie vil det bety at den består av to friperioder og en arbeidsperiode, som igjen tilsvarer 10 feriedager.
  • Dette betyr at turnusfridagene jf. pkt. 6.10.4 ligger fast som fridager i arbeidsplanen
 • Partene er enige om i fellesskap gjøre et arbeid som skal se på tilpasninger av arbeidstidsordninger.
 • Det settes en frist til 1. november 2024 for et slikt arbeid
 • Det er inngått en særavtale (S3) som regulerer bruk av svenske ansatte lokomotivførere som dekker tjeneste på Kongsvinger. En slik avtale erstatter avtale som er datert 21. april 2020 (utlånsavtalen)
 • Det er inngått en særavtale som regulerer grenseoverskridende kjøring
 • Partene vil i perioden vurdere nivået på innskuddspensjonsordningen
 • Tidskompensasjon for tjenestegjøring på støyende diesellokomotiv. Det gis 15 minutters tidskompensasjon pr klokketime ved tjenestegjøring på diesellokomotiv T 66 (på norsk tilsvarende CD 66) som ikke oppfyller den norske støyforskriften. Tidskompensasjonen bortfaller dersom arbeidsgiver finner løsninger som ivaretar arbeidsmiljøet og støyforskriften.
 • Det gjøres mindre endringer av tekst i overenskomsten

Resultatet skal ut til uravstemning. Opplegg og frist, samt informasjon til medlemmene i Hector Rail, vil komme senere.