Enighet i lønnsoppgjøret mellom Grenland Rail og NLF

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
 • Ny timelønnsats for lokomotivfører, inkl. Førertillegget, økes med kr 23 til 350 pr. time.
 • Ny timelønnssats for signalgiver, hovedsikkerhetsvakt, mekaniker (reparatør), inkl. signalgivertillegg, økes med kr 21 til kr 327 pr. time.
 • «Tillegg kveld» endres fra 28 % til 25 %, «tillegg natt» endres fra 74 % til 68 % og «tillegg helg» endres fra 116 % til 105 %. Endringen er en innveksling hvor en større andel av lønna er flyttet til grunnlønn og litt lavere andel på tillegg. Verdiene er totalt sett ivaretatt i den nye strukturen.
 • Kjørelærer- og instruktørtillegg økes til 3 ganger timelønn pr utførte tjeneste/dagsverk som kjørelærer/instruktør. Fasttillegget på kroner 5 pr time tas vekk. Endringen gjelder fra 1. juni.
 • Tillegg kort varsel helg økes til 420 kroner pr time.
 • Punktet i overenskomsten om at omlagt tjeneste 2 timer i forkant av dagsverk ikke utløser omlagt tjeneste, ved 7/7-ordningen, fjernes.
 • Diettsatser økes til kroner 840 ved normal sats og kroner 1250 ved høy sats.
 • Det utbetales full lønn under omsorgspermisjon ved fødsel.
 • Det utbetales full lønn ved amming i inntil 2 timer pr dag i barnets første leveår.
 • Sats for reisetid økes til kroner 198 pr time.
 • Taket på pensjonsgivende variable tillegg økes til kroner 96 447.
 • Det er gjort språklige forenklinger i overenskomsten.
 • Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal vurdere etablering av en timebank. Frist 1. mars 2025.
 • Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal vurdere etablering av en «Loss of License»-avtale ved tap av sikkerhetstjeneste/helsegodkjenning. Utvalget skal også vurdere muligheten for en bransjeavtale. Frist 1. mars 2025.
 • Det nedsettes et lokalt partssammensatt utvalg som skal gjennomgå og vurdere en harmonisering av arbeidskontrakter.

Oppgjøret har virkning fra 1. april 2024 og resultatet skal ut til uravstemning. Opplegg og frist, samt informasjon til medlemmene i Grenland Rail, vil komme senere.