Viktig seier for lokomotivførerkompetansen

FacebooktwittermailFacebooktwittermail
Rolf Ringdal
Rolf Ringdal

Lokomotivførerkompetansen er ikke ivaretatt tilfredsstillende av lover og forskrifter. Jernbaneselskapene har heller ikke vist i praksis at de ønsker en felles og forpliktende standard på hva som må ligge til grunn for å bli lokomotivfører. Det er bakgrunnen for at vi i NLF må sikre forpliktende avtaler med togselskapene.

For NLF er det avgjørende at konkurransen vi nå ser innen jernbanesektoren ikke skal kunne føre til at utdanningen vår svekkes og blir en konkurransefaktor. Det vil skade norsk jernbane. Det vil skade brukerne av jernbanen, enten det er mennesker eller gods. I verste fall vil det også kunne svekke sikkerheten på norske spor.

Derfor er det gledelig at dette nå er sikret i en tariffavtale i Flytoget. NLF fikk fullt gjennomslag for sine synspunkter, sluttetappen i meklingen med Flytoget som ivaretar en kommende nasjonal standard. Samtidig har NLF inngått en overenskomst med det svenske Green Cargo og hvor partene har en felles forståelse for hva en rett lokomotivførerkompetanse skal inneholde.

Både Flytogets og Green Cargos holdninger er en viktig seier for lokomotivførerutdanningen. Når dette leses vet vi om NSB og CargoNet tar til fornuft eller vil kaste jernbane-Norge ut i en streik, for at de skal ha muligheten for å undergrave kompetansen til norske lokomotivførere.

Personalbillett

Personalbilletten, eller fribilletten som vi ofte kaller den, er en viktig del av vilkårene for ansatte på jernbanen. Vi forutsetter at personalbilletten ivaretas også i en konkurransesituasjon. Det er nå etablert et uavhengig statlig billettselskap, Entur AS, som vil kunne ivareta en slik billett uten at det skaper habilitetsproblemer i en anbudskonkurranse.

Dette må gjelde alle ansatte i togselskapene, i infrastrukturforetaket Bane NOR og i det nye Jernbanedirektoratet. De delene som er skilt ut av NSB må inngå i ordningen og det må være mulig for godstogselskaper å kjøpe personalbilletter.

Så langt har Samferdselsdepartementet konkludert med at ansatte i Bane NOR skal få en personalbillett, mens ansatte i direktoratet ikke skal få det. For alle de andre er det fortsatt er uklart hva som skjer med personalbilletten.

Vi kan ikke akseptere at våre rettigheter skal forringes som følge av jernbanereformen. Systemet med personalbillett for jernbaneansatte må på plass til tross av oppdelingen av norsk jernbane.